Trường ý niệm cảm xúc

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
Trường ý niệm cảm xúc 作者: Mind Map: Trường ý niệm cảm xúc

1. Nghiệm thân

1.1. sinh lý

1.1.1. Cơ thể

1.1.2. tinh thần

1.2. nhận thức

1.2.1. Tính hữu hình

1.2.2. hoạt động của vật thể

1.2.3. Hoạt động của con người

1.3. Văn hóa

1.3.1. Môi trường sống

1.3.2. Hoạt động của con người

2. Thuật nhớ ẩn dụ

2.1. Thuật nhớ 1 ý niệm

2.2. Thuật nhớ 2 ý niệm

2.3. Thuật nhớ 3 ý niệm

2.4. Thuật nhớ 4 ý niệm

2.5. Thuật nhớ 5 ý niệm