FORMATS D'IMATGE

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
FORMATS D'IMATGE 作者: Mind Map: FORMATS D'IMATGE

1. JPEG (Joint Photographic Experts Group)

1.1. És un algorisme dissenyat per a comprimir imatges estacionàries amb 24 bits de profunditat o en escala de grisos.

1.2. És el més utilitzat per publicar en webs o enviar per e-mail.

2. PNG (Portable Network Graphics)

2.1. És un format gràfic basat en un algoritme de compressió sense pèrdua de qualitat.

2.2. No està subjecte a patents.

3. PSD (Format d'Adobe Photoshop):

3.1. És un format nadiu de Photoshop.

3.2. Permet guardar totes les presentacions, retocs i noves creaciones realitzades amb el programa.

4. RAW

4.1. Format digital de les càmeres de gamma alta.

4.2. RAW vol dir "cru", que es refereix al fitxer en brut. També es coneix com el negatiu digital.

4.3. Necessita un programari per processar-lo.

4.4. No comprimeix les dades de la imatge en guardar-la.

5. Un format gràfic defineix la manera com es guarda una imatge i tota la informació relacionada amb ella. Cada format té avantatges i inconvenients. els més freqüents són:

6. BMP(bitmap)

6.1. Format de Windows.

6.2. Qualsevol aplicació es capaç de reconeixer-lo.

6.3. Permet fins a 16,7 milions de colors però el tamany de l'arxiu és enorme.

6.4. És un tipus d'arxiu per a gràfics basat en el mapa de bits.

6.5. Cada píxel té associat un nombre determinat de bits per a representar el color que conté.

6.6. En funció d'això, podem distingir diversos formats:

6.6.1. Blanc i negre (1 bit)

6.6.2. 16 colors (4 bits)

6.6.3. 256 colors (8 bits)

6.6.4. 16 milions de colors (24 bits)

7. TIFF(Tagge-Image File Format)

7.1. Format escollit per treballs en impremptes.

7.2. Admet compressió sense pèrdua de qualitat.

7.3. Contenen etiquetes en les quals hi ha informació de la imatge.

8. GIF(graphics interchange format)

8.1. Format molt utilitzat a Internet per a la creació de textos i gràfics degut al tamany petit que té.

8.2. Es tracta, d'un esquema de compressió sense pèrdua per a reduir la grandària de la imatge basat en un algorisme.

8.3. Funciona millor amb imatges amb zones d’un sol color.

8.4. Sol admet 256 colors (8 bits)