ระบบคอมพิวเตอร์

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
ระบบคอมพิวเตอร์ 作者: Mind Map: ระบบคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์(hardware)

1.1. 1.หน่วยรับข้อมูล(Input unit)

1.1.1. แป้นพิมพ์ ( Keyboard )

1.1.2. เมาส์ (Mouse)

1.2. 2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)

1.2.1. หน่วยควบคุม

1.2.2. หน่วยคำนวน

1.3. 3.หน่วยความจำภายใน (Primary Storage Section

1.3.1. - หน่วยความจำแบบแรม (Random Access Memory หรือ Ram)

1.3.2. - หน่วยความจำแบบรอม (Read Only Memory หรือ Rom)

1.4. 4.หน่วยความจำสำรอง

1.4.1. เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผ่นดิสก์ (Diskett) CD-ROM

2. อุปกรณ์ส่งออก หน่วยแสดงผล (Output Unit)

2.1. จอภาพ

2.2. เครื่องพิมพ์

3. บุคคลากร (Peopleware)

3.1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่างๆ และผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานนั้นๆ

3.1.1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operator)

3.1.2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ (System)

3.1.3. ผู้จัดการศูนย์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ (Electronic Data Processing Manager)

3.1.4. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer user)ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer user)

4. ชนิดของข้อมูลออก

4.1. ข้อความ

4.2. กราฟิก

4.3. เสียง และวิดีโอ

5. ซอฟแวร์ (Software)

5.1. โปรแกรมจัดระบบ

5.1.1. ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อกลางระหว่างโปรแกรมประยุกต์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรมควบคุมเครื่อง ระบบปฏิบัติการ เช่น DOS, Windows, Os/2, Unix

5.2. โปรแกรม์ประยุกต์

5.2.1. ปรแกรมจัดระบบฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access Oracle - โปรแกรมพิมพ์เอกสาร เช่น Microsoft Word - โปรแกรมสร้าง Presentation เช่น Microsoft Power Point - โปรแกรมช่วยสอน (CAI - Computer Aids Intrruction ) - โปรแกรมคำนวณ เช่น Microsoft Excel

5.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

5.3.1. โปรแกรมกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ เช่น Mcafee, Scan, Norton Anitivirus

5.3.2. โปรแกรมที่ใช้บีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้สามารถคัดลอกไปใช้ได้สะดวก เช่น Winzip เป็นต้น

5.4. โปรแกรมแปลงภาษา

5.4.1. คอมไพเลอร์ (Compiler)

5.4.1.1. โปรแกรมประเภทนี้จะทำหน้าที่แปลงชุดคำสั่งที่สร้างขึ้นทั้งหมด (ตั้งแต่คำสั่งแรกจนถึงคำสั่งสุดท้าย) ในคราวเดียวกัน เช่น ภาษา Pascal, C, C++

5.4.2. อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter)

5.4.2.1. โปรแกรมประเภทนี้จะทำหน้าที่แปลงชุดคำสั่ง แล้วแสดงผลลัพธ์ออกมา ทำให้ง่ายต่อการแก้ไขคำสั่งที่ผิดพลาดได้ทันที เช่น ภาษา Basic

6. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)

6.1. CPU ซึ่งถือว่าเป็นสมองของระบบคอมพิวเตอร์ มีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน

6.1.1. หน่วยควบคุม (Control Unit หรือ CU)

6.1.1.1. ทำหน้าที่ควบคุมลำดับขั้นตอนการทำงานของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล หน่วยคำนวณและหน่วยตรรก หน่วยความจำและแปลคำสั่ง

6.1.2. หน่วยคำนวณและตรรก (Arithmetic and Logic Unit หรือ ALU)

6.1.2.1. ทำหน้าที่ในการคำนวณหาตัวเลข เช่น การบวก ลบ การเปรียบเทียบ

7. หน่วยความจำภายใน (Primary Storage Section หรือ Memory)

7.1. หน่วยความจำภายใน

7.1.1. หน่วยความจำแบบแรม

7.1.1.1. เป็นหน่วยความจำชั่วคราว ที่ใช้สำหรับเก็บโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่ขณะนั้น มีความจุของหน่วยเก็บข้อมูลไม่เกิน 640 KB คือผู้ใช้สามารถเขียนหรือลบไปได้ตลอดเวลา ถ้าหากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไฟฟ้าดับ จะมีผลทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บไว้สูญหายไปหมด และไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้

7.1.2. หน่วยความจำแบบรอม

7.1.2.1. เป็นหน่วยความจำถาวร ที่สามารถอ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ถึงแม้ว่าจะปิดเครื่องหรือไฟฟ้าดับ ข้อมูลที่เก็บไว้จะยังคงอยู่

7.2. หน่วยความจำสำรอง

7.2.1. เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผ่นดิสก์ (Diskett) CD-ROM แผ่นดิสก์หรือสเกต เป็นจานแม่เหล็กขนาดเล็ก ชนิดอ่อน จัดเก็บข้อมูลโดยใช้อำนาจแม่เหล็ก การใช้งานจะต้องมี Disk Drive เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการขับเคลื่อนแผ่นดิสก์ โดยแบ่งตำแหน่งพื้นผิวออกเป็น แทร็คและเซ็คเตอร์