การทำงานระบบคอมพิวเตอร์

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

马上开始. 它是免费的哦
注册 使用您的电邮地址
การทำงานระบบคอมพิวเตอร์ 作者: Mind Map: การทำงานระบบคอมพิวเตอร์

1. ซอฟต์แวร์ (Software)

1.1. โปรแกรม (Program) หรือชุดคำสั่งที่ควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

1.1.1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)

1.1.1.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่จัดการและควบคุม ทรัพยากรต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ และอำนวยความสะดวกด้านเครื่องมือสำหรับการทำงานพื้นฐานต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้ใช้เริ่มเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ การทำงานจะเป็นไปตามชุดคำสั่งที่เขียนขึ้น ตลอดจนควบคุมการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

1.1.2.1. ซอฟต์แวร์ที่สร้างหรือพัฒนาขึ้น เพื่อใช้งานด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น งานด้านการจัดทำเอกสาร การทำบัญชี การจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนงานด้านอื่น ๆ ตามแต่ผู้ใช้ต้องการ

2. อุปกรณ์รับเข้า หน่วยรับข้อมูล (Input unit)

2.1. คีย์บอร์ด

2.2. อุปกรณ์ชี้

2.3. สแกนเนอร์

3. ชนิดของข้อมูลออก

3.1. ข้อความ

3.2. กราฟิก

3.3. เสียง และวิดีโอ

4. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

4.1. ส่วนประกอบ โครงสร้าง รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สนับสนุนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ

4.1.1. อุปกรณ์ส่งออก หน่วยแสดงผล (Output Unit)

4.1.1.1. จอภาพ

4.1.1.2. เครื่องพิมพ์

4.1.2. อุปกรณ์รับเข้า หน่วยรับข้อมูล (Input unit)

4.1.2.1. คีย์บอร์ด

4.1.2.2. อุปกรณ์ชี้

4.1.2.3. สแกนเนอร์

5. พีเพิลแวร์ (People Ware) หรือผู้ใช้ระบบ

5.1. ผู้บริหาร (Manager)

5.1.1. ทำหน้าที่กำกับดูแลวางแนวนโยบายในส่วนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้องค์กรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2. นักวิเคราะห์และนักออกแบบระบบ (System Analysis & Deign)

5.2.1. ทำหน้าที่วางแผนและออกแบบระบบงาน เพื่อนำเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน

5.3. นักเขียนโปรแกรม (Programmer)

5.3.1. ทำหน้าที่เขียน/สร้างชุดคำสั่งเพื่อควบคุมให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

5.4. ผู้ปฏิบัติการ (Operator)

5.4.1. ทำหน้าที่ควบคุมเครื่อง เตรียมข้อมูล และป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

6. อุปกรณ์ส่งออก หน่วยแสดงผล (Output Unit)

6.1. จอภาพ

6.2. เครื่องพิมพ์