Основи педагогічних досліджень

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Основи педагогічних досліджень создатель Mind Map: Основи педагогічних досліджень

1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.1. Основна література

1.1.1. 1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям / С.У. Гончаренко. – К.: АПН України, 1995. – 45 с. 2. Іванюк Г.І. Як підготувати і захистити магістерську роботу з дошкільної педагогіки та психології / Г.І. Іванюк, К.В. Карасьова: Метод.посіб. – К.: «Сім кольорів», 2010. – 110 с. 3. Кловак Г. Т. Основи педагогічних досліджень : навч. посіб. для студ. пед. спец. вузів / Г. Т. Кловак. – Чернігів, 2003. – 260 с. 4. Кочетов, А. И. Культура педагогического исследования / А. И. Кочетов. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Ред. журн. «Адукацыя и выхавание», 1996. – 312 с. 5. Лузан П.Г. Основи науково-педагогічних досліджень / П.Г.Лузан, І.В.Сопівник, С.В.Виговська. – К., 2012. – 219 с. Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/4710/1/S.VYGOVSJKA_POSIBNYK.pdf 6. Мартиненко С.М. Організація науково–дослідницької роботи студентів з педагогічних дисциплін : навч.метод. посіб. / С.М. Мартиненко, А.М.Москаленко. – Кам’янецьПодільський, 2007. – 56 с. 7. Образцов, П. И. Эмпирические методы психолого-педагогического исследования / П. И. Образцов // Методы и методология психолого-педагогического исследования. – СПб., 2004. – С. 76–123. 8. Основи наукового педагогічного дослідження // Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / за ред. З. Н. Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К., 2007. – С. 23–70. 9. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2003. – 116 с. 10. Рудницька О.П. Основи педагогічних досліджень / О.П.Рудницька, А.Г.Болгарський, Т. Ю. Свистєльнікова. – К.: Експрес, 1998. – 145 с. 11. Сурмін Ю.П. Майстерня вченого: підручник для науковця / Ю.П.Сурмін. - К., 2006. – 250с. 12. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень / Г.С. Цехмістрова. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 240 с.

1.2. Додаткова література

1.2.1. 1. Абдулина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования / О.А. Абдулина. – М.: Просвещение, 1990. – 141 с. 2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи України [підр] / А.М. Алексюк. – К.: Либідь, 1998. – 560 с. 3. Бурчин М.Н. Введение в современную точную методологию науки: структуры систем знаний / М.Н. Бурчин, В.И. Кузнецов. – М.; АО«Аспект-Пресс», 1994. – 120 с. 4. Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление. Практическое пособие / Под ред. Н.И. Загузова. Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 2003. – 25 с. 5. Воловик П.М. Теорія імовірності і математична статистика в педагогіці / П.М.Воловик. – К., 1986 – 222с.. 6. Гершунский Б.С. Прогностические методы в педагогике. – К.: Вища школа, 1994. – 207 с. 7. Доброхот М.І. Сучасне і майбутнє української науки // Текст промови на ІІІ Всеукраїнському форумі українців 18-20 серпня 2001 р., м. Київ// Освіта і управління. – № 3-4 – 2001. – С. 7-13. 8. Коржуев А.В. Начинающему аспиранту: избранные фрагменты методологии и истории педагогіки / А.В. Коржуев. – М.: Янус, 1999. – 95с. 9. Корольчук М.С. Психодіагностика / М.С. Корольчук. – К., 2004. 10. Кочетов А.И. Культура педагогического исследования [2-е изд.] / А.И.Кочетов. – Минск, 1996 – 312 с.

2. МОДУЛЬ І. НАУКА І НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Лекції

2.1.1. 1. Історичні передумови та основні етапи розвитку науки. Наука як соціальний інститут

2.1.1.1. Основні поняття теми: релігійний світогляд, наука, класифікація наук, соціальний інститут.

2.1.2. 2. Наука і освіта

2.1.2.1. Основні поняття теми: освіта, реформа освіти, освітня парадигма.

2.1.3. 3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

2.1.3.1. Основні поняття теми: інформація, документи, бібліотечний фонд, бібліотечні каталоги, наукова інформація.

2.1.4. 4. Реферування тексту. Реферативний огляд. Анотований реферат

2.1.4.1. Основні поняття теми: реферат, реферування, наукова публікація.

2.2. Семінарські заняття

2.2.1. 1. Наука – продуктивна сила суспільства

2.2.2. 2. Особливості пошуку наукової інформації

2.3. Практичні заняття

2.3.1. 1. Анотування і реферування наукових текстів.

2.4. Модульний контроль

2.4.1. Тести, письмова відповідь

2.5. Самостійна робота

2.5.1. Тема 1. Історія становлення і розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут.

2.5.1.1. 1. Схематично зобразити етапи розвитку науки.

2.5.1.2. 2. Зробити письмовий порівняльний аналіз тлумачення одного з базових понять курсу.

2.5.2. Тема 2. Наука і освіта.

2.5.2.1. 1. На основі аналізу статей журналу „Початкова школа”, збірників наукових праць визначити коло проблем для психолого-педагогічних досліджень в галузі початкової освіти (запропонувати 3-5 проблем, які доцільно досліджувати на сучасному етапі).

2.5.3. Тема 3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

2.5.3.1. 1. Ознайомитись з вимогами ВАК щодо оформлення списку літератури. http://journ.univ.kiev.ua/docs/Prikladi%20oforml%5B1%5D.pdf

2.5.3.2. 2. Скласти список першоджерел (монографії, статті у періодичних виданнях, статті у наукових збірниках) до обраної студентом проблеми дослідження згідно з вимогами до їх оформлення.

2.5.4. Тема 4. Реферування тексту. Основні вимоги до реферату. Реферативний огляд. Анотований реферат.

2.5.4.1. Зробити анотацію та реферувати текст першоджерел (на вибір студента).

3. МОДУЛЬ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

3.1. Лекції

3.1.1. 5. Методологія теоретичних та експериментальних досліджень

3.1.1.1. Основні поняття теми: наукознавство, методологія, метод дослідження, наукова новизна, практична цінність, апробація результатів.

3.1.2. 6. Особливості проведення психолого-педагогічного дослідження

3.1.2.1. Основні поняття теми: рівні досліджень, емпіричне дослідження, теоретичне дослідження, наукова проблема, програма дослідження.

3.1.3. 7. Студентські наукові роботи. Вимоги до написання та порядок захисту курсових, бакалаврських, магістерських робіт

3.1.3.1. Основні поняття теми: курсова робота, дипломна робота, магістерська робота.

3.1.4. 8. Винахідництво і розвиток наукової творчості. Відкриття і винаходи

3.1.4.1. Основні поняття теми: Винахідництво, відкриття, винаходи, наукові ступені, аспірантура, докторантура.

3.2. Семінарські заняття

3.2.1. 3. Основи методології наукового дослідження

3.3. Практичні заняття

3.3.1. 2. Наукове дослідження дітей молодшого шкільного віку

3.3.2. 3. Курсова, бакалаврська, роботи: написання, оформлення, захист

3.4. Модульний контроль

3.4.1. Тести, письмова відповідь

3.5. Самостійна робота

3.5.1. Тема 5. Методологія теоретичних та експериментальних досліджень

3.5.1.1. 1. Схематично зобразити теоретичні та емпіричні методи дослідження.

3.5.1.2. 2. Дібрати кілька зразків анкет з психолого-педагогічної проблематики та зробити письмовий аналіз однієї з них на предмет відповідності вимогам до розробки анкети.

3.5.2. Тема 6. Особливості проведення психолого-педагогічного дослідження

3.5.2.1. 1. Розробити анкету для батьків, питання інтерв'ю для педагогів та план бесіди з дітьми (тема «Пізнавальний інтерес шести-семи річних дітей»).

3.5.2.2. 2. Провести одну з форм опитування та узагальнити результати.

3.5.3. Тема 7. Мета і значення курсових, дипломних, магістерських робіт. Структура робіт, вимоги до змісту, порядок захисту наукових робіт.

3.5.3.1. 1. Сформулювати об'єкт, предмет, мету, завдання до теми курсової роботи.

3.5.3.2. 2. Скласти таблицю вимог до студентських наукових робіт.

3.5.4. Тема 8. Винахідництво і розвиток наукової творчості. Відкриття і винаходи.

3.5.4.1. 1. Ознайомитися із програмою «Адаптація до школи» (розробка Е.Александровської, Н. Куренкової) (Коробко С.Л. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник / С.Л. Коробко, О.І.Коробко. – К.: Літера ЛТД, 2006 . – С. 253 – 258). http://diagnost-pi.at.ua/load/knigi/adaptacija_do_shkoli_rozrobka_e_aleksandrovskoji_n_kurenkovoji/2-1-0-42

4. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

4.1. ІНДЗ виконується як пошуковий проект на обрану тему студентом

4.1.1. Орієнтовна структура проекту:

4.1.1.1. - розкрити обрану тему у вигляді електронного журналу (каталогу);

4.1.1.2. -презентувати результати

5. Пояснювальна записка