Trường ý niệm cảm xúc

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Trường ý niệm cảm xúc por Mind Map: Trường ý niệm cảm xúc

1. Nghiệm thân

1.1. sinh lý

1.1.1. Cơ thể

1.1.2. tinh thần

1.2. nhận thức

1.2.1. Tính hữu hình

1.2.2. hoạt động của vật thể

1.2.3. Hoạt động của con người

1.3. Văn hóa

1.3.1. Môi trường sống

1.3.2. Hoạt động của con người

2. Thuật nhớ ẩn dụ

2.1. Thuật nhớ 1 ý niệm

2.2. Thuật nhớ 2 ý niệm

2.3. Thuật nhớ 3 ý niệm

2.4. Thuật nhớ 4 ý niệm

2.5. Thuật nhớ 5 ý niệm