Các kĩ thuật test

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Các kĩ thuật test por Mind Map: Các kĩ thuật test

1. Blackbox (hộp đen)

1.1. Là một phương pháp kiểm thử phần mềm được thực hiện mà không cần biết cấu tạo bên trong của phần mềm

1.2. Mục đích: - Chức năng không chính xác hoặc thiếu. - Lỗi giao diện. - Lỗi trong cấu trúc dữ liệu. - Hiệu suất lỗi.

1.3. Ví dụ: Với việc nấu một gói mì tôm + Tester chỉ cần quan tâm đầu vào là gói mì tôm, đầu ra là bát mì tôm ăn được. + Không cần biết gói mì tôm được nấu như nào.

2. Phân vùng tương đương

2.1. Phân vùng lớp tương đương là khi ta phân chia tập hợp các điều kiện đầu vào, thành nhiều lớp phân vùng với khả năng đầu ra là giống nhau.

2.2. Nguyên tắc: - 1 lớp các giá trị lớn hơn - 1 lớp các giá trị nhỏ hơn - n các lớp các giá trị hợp lệ

2.3. Ví dụ: Ô textbox chỉ cho phép nhập một số trong khoảng [1-10] Chia thành 3 phân vùng test: + Vùng hợp lệ: trong khoảng 1-10 + Vùng không hợp lệ: <1 và >10 + Vùng bất hợp lệ: Nhập chữ, nhập kí tự đặc biệt, nhập số thập phân

3. Phân tích giá trị biên

3.1. Dựa trên việc kiểm thử tại các ranh giới giữa các phân vùng, chúng ta sẽ tập trung vào các giá trị biên chứ không test toàn bộ dữ liệu.

3.2. Nguyên tắc chọn các giá trị để test: - Giá trị ngay dưới giá trị nhỏ nhất - Giá trị nhỏ nhất - Giá trị ngay trên giá trị nhỏ nhất - Giá trị ngay dưới giá trị lớn nhất - Giá trị lớn nhất - Giá trị ngay trên giá trị lớn nhất

3.3. Ví dụ: Vẫn ví dụ với 'Phân vùng tương đương', 'Phân tích giá trị biên' sẽ có các case test: + Nhập 0 (giá trị ngay dưới giá trị nhỏ nhất) + Nhập 1 (giá trị nhỏ nhất) + Nhập 2 (giá trị ngay trên giá trị nhỏ nhất) + Nhập 9 (giá trị ngay dưới giá trị lớn nhất) + Nhập 10 (giá trị lớn nhất) + Nhập 11 (giá trị ngay trên giá trị lớn nhất)

4. Bảng quyết định

4.1. Còn được gọi là bảng Nguyên nhân – Kết quả

4.2. Ví dụ: Nút [Đăng nhập] bị làm mờ hoặc ẩn đi, cho đến khi người dùng nhập đúng tất cả các thông tin như email, mật khẩu, số điện thoại...

5. Dự đoán bugs

5.1. Đây là một kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm, trong đó tester sử dụng kinh nghiệm của mình để đoán phần có vấn đề hoặc có lỗi của ứng dụng.

5.2. Nguyên tắc: + Tham khảo danh sách lỗi từng xảy ra + Ghi nhớ các lỗi điển hình

5.3. Ví dụ: + Sau khi upload ảnh và submit thành công, ảnh hiển thị đúng rồi, nhưng thử reload lại trang xem ảnh đó có hiển thị đúng nữa không? + Trên màn hình search thường xảy ra lỗi search cả những bản ghi đã bị xóa, vì vậy nên thử xóa một số bản ghi rồi thực hiện search lại, nếu những bản ghi này được hiển thị trên màn hình thì là lỗi. + Chia cho số 0. + Nhập khoảng trắng vào trường văn bản. + Nhấn nút gửi mà không nhập giá trị. + Nhập số kí tự quá dài. + Nhập các dữ liệu đặc biệt vào các textbox và submit.