dây và tụ điện

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
dây và tụ điện por Mind Map: dây và tụ điện

1. Dây ( inductor)

1.1. ký hiệu : L

1.2. đơn vị : Henry (H)

1.3. là nơi tích trữ năng lượng từ

2. Tụ điện ( capacitor)

2.1. ký hiệu : C

2.2. đơn vị : Fara (F)

2.3. là nơi tích trữ điện trường

3. Tác dụng : tạo ra sự dao động trong mạch ( circuit)