Troonrede 2014 mindmap 16 september

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Troonrede 2014 mindmap 16 september Door Mind Map: Troonrede 2014 mindmap 16 september

1. jong talent

1.1. stimuleren en benutten

1.1.1. cruciaal voor toekomstige economische groei

1.2. kwaliteit onderwijs en onderwijspersoneel verhogen

1.2.1. aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren

1.3. 1 miljard euro vrij voor beter hoger onderwijs

1.3.1. hervorming studiefinanciering

1.3.2. introductie studievoorschot

1.3.3. ingezet voor

1.3.3.1. meer contacturen

1.3.3.2. intensievere begeleiding studenten

1.3.3.3. bevorderen van excellentie

1.4. ov-kaart

1.4.1. blijft bestaan

1.4.2. nu ook voor alle mbo'ers

1.5. investering in

1.5.1. primair, voortgezet en beroepsonderwijs

1.6. werken aan vakmanschap

1.6.1. veel aandacht voor de leraar zelf

1.6.2. eigentijds meester-gezelsysteem in het mbo te ontwikkelen

2. innovatiekracht

2.1. versterken

2.1.1. 'toekomstfonds'

2.1.1.1. kredietverlening aan innovatieve mkb'ers

2.1.1.2. rendementen fonds beschikbaar voor

2.1.1.2.1. fundamenteel onderzoek

2.1.1.2.2. toegepast onderzoek

2.1.2. Deltatechnologie

2.1.2.1. innovatieve sector

2.1.2.2. NL internationaal koploper

2.1.2.3. Deltaplan

2.1.2.3.1. maakt NL veiliger

2.1.2.3.2. watersector een stevige impuls

2.2. regels

2.2.1. korte termijn

2.2.1.1. aanpak van onnodige regels voor ondernemers & particuliere

2.2.1.1.1. besluit over de Omgevingswet

2.2.1.1.2. procedures vereenvoudigen en versnelling

2.2.2. lange termijn

2.2.2.1. herziening van het belastingstelsel

2.2.2.2. doelstelling is tweeledig

2.2.2.2.1. forse vereenvoudiging & stimuleren werkgelegenheid

2.2.2.2.2. baankans onderkant arbeidsmarkt groeit

2.2.2.2.3. kleine ondernemers: aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen

3. Europa

3.1. exportland

3.1.1. veel buitenlandse bedrijven hier gevestigd

3.1.2. Binnenlandse groei en banen

3.1.2.1. ontstaan in buitenland

3.1.3. beleid richten op

3.1.3.1. aantrekkelijk investeringsklimaat

3.1.3.2. ondersteuning exporterende bedrijfsleven versterken

3.1.4. ambitieuze agenda met handelsmissies doorgezet

3.1.4.1. Exportkredieten

3.1.4.1.1. opkomende economieën

3.1.4.1.2. bedrijven gemakkelijker toegang tot kredieten

3.2. Europese samenwerking

3.2.1. gezamenlijk optreden echt waarde toevoegt

3.2.2. kern strategische agenda (5 jr)

3.2.3. belangrijke grensoverschrijdende thema's

3.2.3.1. interne markt

3.2.3.2. energie- en klimaatbeleid

3.2.3.3. uitgangspunt werkprogramma nieuwe Europese Commissie

3.2.3.4. aanpak van de georganiseerde misdaad

3.2.3.4.1. inclusief cybercrime

3.2.4. gelijk loon voor gelijk werk binnen iedere lidstaat

3.2.5. regering

3.2.5.1. strijd tegen schijnconstructies opvoeren

3.3. basisvoorwaarden voor een sterke Europese economie

3.3.1. versterking

3.3.1.1. structuurversterkende maatregelen binnen de lidstaten

3.3.1.2. begrotingsdiscipline

3.3.1.3. de interne markt

3.3.2. Kansen economische groei

3.3.2.1. digitale markt

3.3.2.2. energiemarkt

3.3.2.3. nieuwe onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden

3.3.2.3.1. Verenigde Staten

3.3.2.3.2. andere landen

4. Leden van de Staten-Generaal

4.1. tweehonderd jaar Prinsjesdag

4.2. twee eeuwen

4.2.1. NL veerkrachtig en saamhorig getoond

4.2.1.1. ook deze zomer weer

4.3. regering werkt aan

4.3.1. vitale en weerbare samenleving

4.3.2. economisch herstel

4.3.3. groei van de werkgelegenheid

4.4. ingezette hervormingen

4.4.1. fundament onder toekomst land

4.5. turbulente & onzekere internationale omgeving

4.5.1. vrijheid, veiligheid & welvaart nauw met elkaar verbonden zijn

4.6. werk in nieuwe parlementaire jaar

4.6.1. gesteund

4.6.1.1. wijsheid toewensen

4.6.1.2. kracht

4.6.1.3. Gods zegen voor u bidden

5. hoge werkloosheid

5.1. grootste zorgpunt van de regering

5.2. treft

5.2.1. mensen en hun families

5.3. allerhoogste prioriteit

5.3.1. middelen aanreiken voor mensen:

5.4. scholing en begeleiding van werk naar werk

5.4.1. samen met overheid, onderwijssector, vakbeweging, bedrijven

5.5. brug-WW

5.5.1. verruiming mogelijkheden om tijdelijk te werken

5.5.2. kansrijke technische opleiding volgen met behoud WW-uitkering

5.5.3. verkleint de risico's voor werkgevers

5.5.4. verhoogt kans op werk voor hen die al langere tijd thuiszitten

5.6. recht op kinderopvangtoeslag bij ontslag

5.6.1. drie maanden verlengd tot een half jaar

5.6.2. richten op het vinden van een nieuwe baan

5.7. lage btw-tarief bouw verlengd tot 1 juli 2015

5.7.1. impuls werkgelegenheid bouw

6. Nederlandse economie

6.1. veerkrachtig

6.2. voorzichtig weer de weg omhoog vindt

6.3. overheidstekort

6.3.1. daalt tot 2,2% vh BBP

6.3.1.1. geen nieuwe bezuinigingen nodig

6.3.1.2. 1 mld euro aan lastenverzwaringen voor burgers gaan niet door

6.4. loonbijstelling publieke sector

6.4.1. volledig uitgekeerd

6.4.2. inkomens stijgen mee met loonontwikkeling

6.4.2.1. leraren

6.4.2.2. politieagenten

6.4.2.3. militairen

6.4.2.4. ander overheidspersoneel

6.5. economische uitgangspositie NL sterk

6.5.1. mondiaal toonaangevende topsectoren

6.5.1.1. landbouw en voedsel

6.5.1.2. logistiek

6.5.1.3. creatieve industrie

6.5.1.4. water

6.6. economisch herstel is broos

6.6.1. afhankelijk van economische ontwikkelingen

6.6.1.1. rest van de wereld

6.6.1.2. partnerlanden in de Europese Unie

7. thuiszorg & jeugdzorg

7.1. Per 1 januari 2015 taken naar gemeenten

7.2. Door dit dicht bij mensen te organiseren

7.2.1. wordt bureaucratie aangepakt

7.2.2. rekening worden gehouden met

7.2.2.1. specifieke behoeftes

7.2.2.2. voorkeuren

7.3. doel

7.3.1. flexibel stelsel van goede en toegankelijke voorzieningen

7.3.2. aansluit bij de behoeftes en keuzevrijheid van het individu

7.4. versterken veerkracht van Nederland

7.5. Voorzieningen

7.5.1. Overheden en bedrijven spannen zich in

7.5.1.1. mensen met arbeidsbeperking in reguliere baan te krijgen

7.5.2. Voorzieningen in thuiszorg & jeugdzorg blijven beschikbaar

7.5.2.1. andere voorwaarden & aanpassingen in dienstverlening

7.5.3. verstrekken toelage huishoudelijke hulp

7.5.3.1. medewerkers houden hun baan

7.5.3.2. blijven het vertrouwde gezicht voor hun cliënten

7.5.4. invoeringsproblemen tot een minimum te beperken

7.5.4.1. 400 miljoen euro extra beschikbaar

8. economie & werkgelegenheid

8.1. structureel herstel en groei

8.2. nodig

8.2.1. gezonde overheidsfinanciën

8.2.2. evenwichtige inkomensverdeling

8.2.3. houdbaar stelsel

8.2.3.1. sociale en oudedagsvoorzieningen

8.2.4. goed functionerende

8.2.4.1. arbeidsmarkt

8.2.4.2. woningmarkt

8.2.5. toekomstgericht onderwijsstelsel

8.2.6. betaalbare en toegankelijke zorg

8.3. gericht op samenwerking met Caribische delen

8.3.1. bevorderen duurzame ontwikkeling samenleving

9. goede zorg

9.1. Toegang

9.1.1. bewijs kwaliteit van samenleving

9.2. 1 van de beste & meest toegankelijke zorgstelsels ter wereld

9.2.1. moet zij blijven

9.2.2. Goede zorg is een onmisbare basisvoorziening

9.3. kosten van onze zorg

9.3.1. groeien harder dan economie

9.4. afspraken gemaakt over

9.4.1. vergroting van het kostenbewustzijn

9.4.2. tegengaan van verspilling

9.4.3. aanpak van fraude

9.5. besparingen bereikt met behoud van kwaliteit

9.6. kostenontwikkeling vallen dit jaar mee

9.6.1. ingezette beleid zal de stijging per saldo uitkomen op 6 miljard euro

10. toenemende spanningen

10.1. verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien

10.1.1. verhoging defensie-uitgaven

10.1.1.1. budget groeit structureel met 100 miljoen extra per jaar

10.1.1.2. trendbreuk met het verleden

10.1.2. eenmalig extra geld beschikbaar voor

10.1.2.1. internationale noodhulp

10.1.2.2. opvang van vluchtelingen in de regio

10.1.2.3. Nederland steun aan de grote groep ontheemden

10.2. Nieuwe dreigingen - uitbraak ebolavirus

10.2.1. vragen

10.2.1.1. internationale aanpak

10.2.1.2. ter plaatse

10.2.2. verdere verspreiding tegengaan

11. zomer van 2014

11.1. vrijheid en veiligheid kwetsbaar zijn

11.2. 17 juli

11.2.1. verschrikkelijk lot

11.2.1.1. 298 inzittenden

11.2.1.2. MH17

11.2.1.3. 196 landgenoten

11.2.2. feestelijke traditie van Prinsjesdag

11.2.2.1. omgeven door een rouwrand

11.2.2.1.1. verdriet

11.2.3. vliegramp

11.2.3.1. velen direct geraakt

11.2.3.2. ook in uw verenigde vergadering

11.2.3.3. allen diep geschokt

11.2.4. heel het land

11.2.4.1. mensen zichtbaar één

11.2.4.2. in stilte

11.2.4.3. rouw

11.2.4.4. betrokkenheid en saamhorigheid

11.2.4.4.1. bieden troost aan iedereen die een groot persoonlijk verlies moet verwerken

11.3. ramp met MH17 en de situatie in Oekraïne en het Midden-Oosten

11.3.1. wereld van vandaag alles met alles samenhangt

11.3.2. leven in een open en internationaal georiënteerd land

11.3.2.1. persoonlijke, economische, politieke en culturele banden

11.3.2.2. actief deel uitmaakt van de wereldgemeenschap

11.3.2.2.1. brengt ons veel goeds

11.3.2.2.2. gaat ook gepaard met reële risico's en kwetsbaarheden

11.3.2.2.3. Conflicten

11.4. situatie in Noord-Irak, Syrië en Gaza

11.4.1. spanningen en tot gevoelens van onmacht en onveiligheid

11.4.2. haat die elders in de wereld mensen in het verderf stort

11.4.2.1. mag niet overslaan naar onze straten

11.4.3. economisch opzicht

11.4.3.1. geopolitieke ontwikkelingen

11.4.3.1.1. direct hun weerslag op onze samenleving

11.4.3.2. recent voorbeeld

11.4.3.2.1. negatieve gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven

11.4.3.2.2. wederzijdse economische sancties van de Europese Unie en Rusland

11.4.3.3. veerkracht van de samenleving en de economie

11.4.3.3.1. alles op de proef gesteld

11.4.3.3.2. tegenwicht aan te bieden

11.4.3.3.3. regering is dankbaar

12. info

12.1. volg hier de troonrede live op 16 september 2014 v.a. +/- 13.00 uur

12.2. wanneer de troonrede begint, zal de mindmap groeien

12.3. achtergrond info

12.3.1. 200 jaar Prinsjesdag

13. grondrechten en vrijheden van mensen

13.1. regering staat hier pal voor

13.1.1. grijpt in als grenzen worden overschreden

13.1.2. geen tolerantie voor

13.1.2.1. Haat zaaien

13.1.2.2. dreigen met geweld

13.1.2.3. discriminatie van bevolkingsgroepen

13.1.3. Iedere inwoner van ons land

13.1.3.1. veilig en beschermd

13.1.3.2. voelen om uit te komen voor zijn of haar

13.1.3.2.1. geloof

13.1.3.2.2. geaardheid

13.1.3.2.3. levensovertuiging

13.1.4. kerntaak overheid

13.1.4.1. extremisme

13.1.4.2. intolerantie

13.2. Veel kracht komt uit de samenleving zelf

13.2.1. Ouders

13.2.2. scholen

13.2.3. sportclubs

13.2.4. andere partijen

13.2.5. om radicalisering te voorkomen

13.3. Nederland is

13.3.1. weerbaar

13.3.2. op een lange traditie van vrijheid en saamhorigheid

14. Bescherming van de Nederlandse rechtsstaat

14.1. niet alleen een binnenlandse aangelegenheid

14.2. actief buitenlands beleid

14.2.1. gericht op vrede en veiligheid

14.2.1.1. landen en regio's waar deze in het gedrang zijn

14.2.2. verantwoordelijkheid

14.2.2.1. waarmaken in nauwe samenwerking met onze internationale partners

14.2.2.1.1. Europese Unie

14.2.2.1.2. NAVO

14.2.2.1.3. Verenigde Naties

14.2.3. Nederland is zich bewust van die opdracht

14.2.3.1. bevordering van de internationale rechtsorde staat in de Grondwet

14.2.3.2. vorm en inhoud gegeven

14.2.3.2.1. mensen en middelen beschikbaar te stellen

14.2.3.3. Alle uitgezonden NL militairen verdienen groot respect