ป่าไม้

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
ป่าไม้ Door Mind Map: ป่าไม้

1. ประโยชน์

1.1. ทำเครื่องใช้

1.2. สร้างที่อยู่

2. ความหมาย

2.1. ป่าไม้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

3. วิธีอนุรักษ์

3.1. ไม่ตัดไม้

3.2. ปลูกต้นไม้

4. ปัญหา

4.1. การตัดไม้

4.2. การเผาป่า

5. วิธีแก้ไข

5.1. ไม่ตัดไม้

5.2. ป้องกันการเผาป่า