Fraccions

Fracciones

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Fraccions 저자: Mind Map: Fraccions

1. Classificació

1.1. Definició de fracció

1.2. Fraccions pròpies

1.3. Fraccions impròpies

2. Fraccions equivalents

2.1. Com saber si son equivalents?

2.2. Obtindre fraccions equivalents per ampliació

2.3. Obtindre fraccions equivalents per reducció

2.4. Simplificació de fraccions.Fraccions irreductibles.

3. Objectius

3.1. - Reconèixer fraccions pròpies e impròpies - Obtenir fraccions equivalents per reducció o ampliació. - Obtenir la fracció irreductible - Saber comprar fraccions - Reduir fraccions al comú denominador. - Operar amb fraccions. - Resoldre problemes d’aplicació de fraccions.

4. Fraccions amb diferent denominador

4.1. Reducció a comú denominador

4.2. Comparacions de fraccions

5. Operacions amb fraccions

5.1. Suma i resta de fraccions

5.2. Producte de fraccions

5.3. Quocient de fraccions

5.4. Potència de fraccions

5.5. Arrel quadrada de fraccions

5.6. Operacions combinades

6. Problemes d'aplicació de fraccions.

6.1. Fracció d'una quantitat

6.2. Suma i restes de fraccions

6.3. Multiplicació de fraccions

6.4. Fracció d'un altra fracció

7. Fraccions amb el mateix denominador. Comparació de fraccions