Quy trình phối hợp hỗ trợ KH - AM TEAM

AM Team - Combine

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Quy trình phối hợp hỗ trợ KH - AM TEAM 저자: Mind Map: Quy trình phối hợp hỗ trợ KH - AM TEAM

1. Phòng Kế toán

1.1. Gửi BBDS hàng tháng (từ 21-25)

1.2. Gửi DNTT hàng tháng (từ 25-30)

1.3. Báo cáo doanh thu dự kiến định kì

1.4. Hỗ trợ các vấn đề liên quan tới doanh thu

2. Phòng Kỹ thuật

2.1. Hỗ trợ xử lý hệ thống Adoptima

2.2. Hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan

3. Phòng Sales

3.1. Tiếp nhận KH

3.2. Bàn giao đầy đủ thông tin khách hàng

4. Phòng Policy

4.1. - Duyệt website mới

4.2. Xử lý và gửi yêu cầu xử lý policy

4.3. Kiểm soát doanh thu và thanh toán

5. Phòng AM

5.1. Hỗ trợ support các yêu cầu từ KH

5.2. Tối ưu

5.3. Hỗ trợ các phòng ban khác

5.4. Phát triển chuyên môn