Инвестиции

Plan your projects and define important tasks and actions

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Инвестиции により Mind Map: Инвестиции

1. Основни участници

1.1. Инвеститор

1.2. Проектант

1.3. Доставчик на машини и оборудване

1.4. Строително-монтажна организация

1.5. Банка

2. Понятие - парични средства, които чрез инвестиционния процес ще се преобразуват в активи на предприятието, необходими за осъществяване на стопанската дейност.

3. Инвестиционен процес

3.1. Видове:

3.1.1. Инвестиционни проучвания

3.1.2. Техноко-икономическо задание

3.1.3. Идеен проект

3.1.4. Работен проект

3.1.5. Доставка на машини и оборудване

3.1.6. Строително-монтажни работи

3.1.7. Въвеждане в експлоатация

3.1.8. Достигане на проектната производствена мощност

3.2. Понятие - Съвкупност от дейности за установяване на първоначални инвестиции и тяхното преобразяване в активи на бизнес организацията.

4. Методи за оценка на икономическата ефективност на инвестиционни проекти

4.1. Статични методи

4.1.1. Метод за оценка на икономическата ефективност на инв. проекти по разходите

4.1.2. Метод за оценка на икономическата ефективност на инв. проекти по печалбата

4.1.3. Срок за откупуване на инвестициите

4.2. Динамични

4.3. Определяне на нетна стойност при зададена бъдеща стойност

4.4. Нетна настояща стойност

4.5. Метод на вътрешната норма на възвръщаемост

4.6. Динамичен срок за откупуване

5. Видове инвестиции

5.1. Според ролята на инвестициите за създаване и функциониране на обекта:

5.1.1. Преки

5.1.2. Косвени

5.2. Според съдържанието (насочеността) :

5.2.1. Ново строителство

5.2.2. Разширение, реконструкция и модернизация

5.2.3. Инвестиции за промяна на дълготрайни активи

5.2.4. Инвестиции за иновации

5.2.5. Инвестиции в персонала

5.2.6. Финансови инвестиции

5.2.7. Други