ИНВЕСТИЦИИ

Create a To-Do list for your upcoming tasks

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
ИНВЕСТИЦИИ により Mind Map: ИНВЕСТИЦИИ

1. Парични средства, които чрез инвестиционния процес ще се преобразуват в активи

2. Видове

2.1. Според ролята за създаване и функциониране на обекта

2.1.1. Преки

2.1.2. Косвени

2.2. Според насочеността

2.2.1. Ново строителство

2.2.2. Разширение

2.2.2.1. Реконструкция

2.2.2.2. Модернизация

2.2.3. Инвестиции за подмяна

2.2.4. Инвестиции за иновации

2.2.4.1. Продуктови иновации

2.2.4.2. Нови системи за управление

2.2.5. Инвестиции в областта на персонала

2.2.6. Финансови инвестиции

2.2.7. Други инвестиции

3. Методи за оценка на икономическата ефективност на инвестиционните проекти

3.1. Статични

3.1.1. Метод по разходите

3.1.2. Метод по печалбата

3.1.3. Срок за отпускане на инвестициите

3.2. Динамични

3.2.1. Метод- нетна настояща стойност

3.2.2. Метод - вътрешна норма на възвращаемост

3.2.3. Други методи

4. Инвестиционен процес

4.1. Инвестиционни проучвания

4.1.1. Предпроектни проучвания

4.1.2. Технико-икономическо задание

4.1.3. Идеен проект

4.2. Капитално строителство

4.2.1. Строително-монтажна работа

4.2.2. Доставка на машини и оборудване

4.2.3. Въвеждане в експлоатация