Инвестиции

My lecture-based mind map about investments

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Инвестиции により Mind Map: Инвестиции

1. Методи за оценка на икономическата ефективност на инвестиционните проекти

1.1. Статични методи

1.1.1. По разходите

1.1.2. По печалбата

1.1.3. Срок на откупуване (период на възвръщаемост)

1.2. Динамични методи

1.2.1. Нетна настояща стойност

1.2.2. Вътрешната норма на възвръщаемост

1.2.3. Динамичен срок на откупуване

1.2.4. Други

1.2.4.1. Анюитетен

1.2.4.2. Отношения между приходи и разходи

1.2.4.3. Отношения между разходи и приходи

2. Понятие

2.1. Инвестиции = парични средства -> активи

2.2. Инвестиции = парични средства+ материални, трудови, информационни и други ресурси -> активи

3. Видове

3.1. Според ролята за създаване и функциониране на обекта

3.1.1. Преки (всичко нужно за функциониране - терен, земя...)

3.1.2. Косвени (всичко нужно за инфраструктурата - пътища, ВиК...)

3.2. Според съдържание и насоченост

3.2.1. Ново строителство

3.2.2. Разширение/реконструкция/модернизация

3.2.3. Подновяване на износени дълготрайни активи

3.2.4. Иновации

3.2.4.1. Продуктови

3.2.4.2. Технологични

3.2.4.3. Управленски

3.2.5. В персонала (подготовка, повишаване на квалификацията)

3.2.6. Финансови - акции, облигации, държавни ценни книжа (приходи от лихви, дивиденти, рента...)

3.2.7. Други

4. Инвестиционен процес

4.1. Инвестиционни проучвания

4.1.1. Предпроектни проучвания

4.1.1.1. Технологии за производство

4.1.1.2. Необходими машини и оборудване

4.1.1.3. Суровини, материали, полуфабрикати и други

4.1.1.4. Персонал

4.1.1.5. Технико-икономическа обосновка на идеята: Финансов резултат = Приходи - Разходи

4.1.2. Технико-икономическо задание

4.1.2.1. Окрупнено - кратко

4.1.2.2. Детайлно

4.1.3. Разработване на идеен проект (подробно)

4.2. Капиталово строителство

4.2.1. Работен проект

4.2.2. Доставка на машини и оборудване

4.2.3. Строително-монтажни работи

4.2.4. Въвеждане в експлоатация

4.2.5. Достигане на проектната производствена мощност

5. Основни участници в инвестиционния процес

5.1. Инвеститор

5.2. Проектант

5.3. Доставчик на машини и оборудване

5.4. Строително-монтажна организация

5.5. Банка