กฏหมายคอมพิวเตอร์

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
กฏหมายคอมพิวเตอร์ により Mind Map: กฏหมายคอมพิวเตอร์

1. ควรตรวจสอบการบังคับใช้กฏหมายของพนักงานว่าใช้กฏหมายใด

2. รูปแบบการกระทำความผิด

2.1. เช่น

2.1.1. มาตรา ๕ เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์

2.1.2. มาตรา ๖ เปิดเผยมาตราการป้องกันระบบ

2.1.3. มาตรา ๗ เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์

2.1.4. มาตรา ๘ ดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์

2.1.5. มาตรา ๙ และ ๑๐ รบกวน/ทำลายข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์

2.1.6. มาตรา ๑๑ สแปมเมล์

2.1.7. มาตรา ๑๓ การจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์

2.1.8. มาตรา ๑๔ การนำเข้าข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

2.1.9. มาตรา ๑๖ การตัดต่อภาพ เป็นเหตุให้ถูก ดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรืออับอาย

3. ตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

3.1. Virus

3.1.1. สร้างขึ้นเพื่อทำลายระบบและมักมีการแพร่กระจายตัวได้รวดเร็ว

3.2. Trojan Horse

3.2.1. โปรแกรมที่กำหนดให้ทำงานโดยแฝงอยู่กับโปรแกรมทั่วไป

3.3. Bombs

3.3.1. โปรแกรมที่กำหนดให้ทำงานภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดขึ้น

3.4. Rabbit

3.4.1. โปรแกรมที่กำหนดขึ้นเพื่อให้สร้างตัวมันเองซ้ำๆเพื่อให้ระบบไม่สามารถทำงานได้

3.5. Sniffer

3.5.1. โปรแกรมที่กำหนดขึ้นเพื่อลักลอบดักข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเครือข่าย

4. การเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ

4.1. เพื่อทำลายระบบคอมพิวเตอร์หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล

4.2. เช่น การเจาะระบบ hacking และ cracking

4.3. อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื่อง

5. มาตราการที่ฟังดำเนินการ

5.1. มาตราการส่วนบุคคล

5.1.1. ควรกำหนด password ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์

5.1.2. ลง & update โปรแกรม Anti-Virus

5.1.3. ไม่โพสต์หรือส่งต่อ Contents ไม่เหมาะสม

5.1.4. ไม่ตัดต่อภาพที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นอับอาย

5.1.5. ควรตรวจสอบการบังคับใช้กฏหมายของพนังงานว่าใช้กฏหมายใด

5.2. มาตราการเชิงนโยบายระดับองค์กร

5.2.1. การจัดทำนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย

5.2.2. การจัดทำ Code of Conduct/Best Practices

5.2.3. ควรมีการ Monitor และ Patch หรือ Harden ระบบ

5.2.4. ควรมีการตั้งคณะทำงานกำกับหรือติดตามดูแลการปฏิบัติตามกฏหมายนโยบาย