กฎหมายคอมพิวเตอร์

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
กฎหมายคอมพิวเตอร์ により Mind Map: กฎหมายคอมพิวเตอร์

1. ตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

1.1. virus

1.2. Trojan Horse

1.2.1. โปรแกรมที่กำหนดให้ทำงานโดยแฝงอยู่กับโปรแกรมทั่วไป

1.3. Bombs

1.3.1. โปรแกรมที่กำหนดให้ทำงานภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดขึ้น

1.4. Rabbit

1.4.1. โปรแกรมที่กำหนดขึ้นเพื่อให้สร้างตัวมันเองซ้ำๆ เพื่อให้ระบบไม่สามารถทำงานได้

1.5. Sniffer

1.5.1. โปรแกรมที่กำหนดขึ้นเพื่อลักลอบดักข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเครือข่าย ทำให้ทราบรหัสผ่านของบุคคลหรือข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

2. รูปแบบการกระทำความผิด

2.1. เช่น

2.1.1. มาตรา ๕ เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์

2.1.2. มาตรา ๖ เปิดเผยมาตรการป้องกันระบบ

2.1.3. มาตรา ๗ เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์

2.1.4. มาตรา ๘ ดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์

2.1.5. มาตราที่ ๙ และ ๑๐ รบกวน/ทำลายข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์

2.1.6. มาตรา ๑๑ สแปมเมล์

2.1.7. มาตรา ๑๓ การจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์

2.1.8. มาตรา ๑๔ การนำเข้าข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

2.1.9. มาตรา ๑๖ การตัดต่อภาพ เป็นเหตุให้ถูก ดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรืออับอาย

3. การเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ

3.1. เพื่อทำลายระบบคอมพิวเตอร์หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล

3.2. เช่น การเจาะระบบทั้งแบบ hacking และ crackingหรือการบุกรุกทางคอมพิวเตอร์

3.3. อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื่องเป็นมูลค่ามหาศาลได้

4. มาตรการที่พึงดำเนินการ

4.1. มาตรการส่วนบุคคล

4.1.1. ควรกำหนด Password ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์โดยกำหนดอย่างน้อย 8 ตัว และเปลี่ยนเป็นระยะๆ

4.1.2. ลง & Update โปรแกรม Anti-Virus

4.1.3. ไม่โพสต์หรือส่งต่อ Contents ไม่เหมาะสม

4.1.4. ไม่ตัดต่อภาพที่อาจเป็นเหตุให้ผู้อื่นอับอาย

4.1.5. ควรตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายของพนักงาน ว่าใช้กฎหมายใด

4.1.5.1. เช่น

4.1.5.1.1. กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

4.1.5.1.2. กฎหมายอาญา – บัตรอิเล็กทรอนิกส์

4.1.5.1.3. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา – ลิขสิทธิ์,เครื่องหมายการค้า

4.2. มาตรการเชิงนโยบายระดับองค์กร

4.2.1. การจัดทำนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย

4.2.2. การจัดทำ Code of Conduct/Best Practices

4.2.3. ควรมีการ Monitor และ Patch หรือ Harden ระบบ

4.2.4. ควรมีการตั้งคณะทำงานกำกับหรือติดตามดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย, นโยบาย และ Code of Conduct/Best Practices

4.2.5. ควรตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายของพนักงาน ว่าใช้กฎหมายใด

4.2.5.1. เช่น

4.2.5.1.1. กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

4.2.5.1.2. กฎหมายอาญา – บัตรอิเล็กทรอนิกส์

4.2.5.1.3. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา – ลิขสิทธิ์,เครื่องหมายการค้า