ความหมาย หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
ความหมาย หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ da Mind Map: ความหมาย หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

1. ความสนใจในการมองหาทางเลือกที่หลายทิศทาง โดยการคิดอย่างครอบคลุมทั้งในแนวกว้างและแนวลึกตลอดจนสามารถสร้างแนวคิดใหม่ที่แตกต่าง โดยเฉพาะการคิดนอกกรอบ

2. การลั่นกลองความคิดในวิธีการที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์

3. ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ และการขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น

4. การพัฒนาศักยภาพด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับการคิดในมิติอื่นๆจะจช่วยพัฒนาสติปัญญาของเราให้เป็นคนฉลาดและสามารถแก้ไขปัญญาและพัฒนาสิ่งใหม่ๆได้มากขึ้น

5. ความหมายของการคิดเชิงสร้างสรรค์

5.1. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2556)

5.1.1. การคิดเชิงสร้างสรรค์กับการสร้างสรรค์

5.1.1.1. การคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นนามธรรมเป็นการคิดเพื่อทำสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม และใช้ประโชยน์ได่อย่างเหมาะสม

5.1.1.2. การสร้างสรรค์เป็นรูปธรรม เป็นการกระทำ เป็นผลผลิตจากการกระทำนั้น

5.2. เพ็ญนิดา ไชยสายัณห์ (2559)

5.3. Edward De Bono 1970

5.3.1. การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่ สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น

5.4. กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ และคณะ (2556)

6. หลักการและความสำคัญ

6.1. ความสำคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์

6.1.1. เป็นความคิดที่แปลกใหม่ นอกกรอบออกไปจากความคิดเดิมๆในบางครั้งเป็นความคิดที่บรูณาการจากสิ่งเดิมๆ ที่มีอยู่แล้วไปสู่สิ่งที่แปลกใหม่กรือเป็นแนวคิดที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือเป็นความคิดที่เกิดจากการหลอมรวมจากความคิดหลายแง่ หลายมุม หลายมิติ ทั้งความคิดเห็นที่ตรงกันและไม่ตรงกันนำมาบูรณาการก่อให้เกิดความคิดใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามหรือมีคุณค่าเพิ่มขึ้น

6.1.2. การคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นความจำเป็นของนักบริหารที่มีภาวะผู้นำแห่งความสำเร็จ

6.1.3. การพัฒนาให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ทำห้เรามีความสามารถและความอดทนสูงขึ้น

7. แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์

7.1. คุณสมบัติด้านการคิดที่เด่นชัดของบุคคลที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์

7.1.1. มีความคิดริเริ่ม (Originality) เป็นบุคคลที่มีความกระตือรืนร้น อยากรู้ อยากเห็น ชอบทำอะไรสลับซับซ้อน กล้าแสดงออก

7.1.2. มีความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการคิดหาคำตอบได้หลายแง่มุม ปรับเปลี่ยนความคิดการกระทำ

7.1.3. มีความคิดคล่อง (fluency)เป้นบุคคลที่มีความคิดหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาที่จำกัด

7.1.4. มีความคิดละเอียดละออ(elaboration) เป้นบุคคลที่ีความคิดละเอียด รอบครอบ สุขุม มีเหตุผล

7.1.5. มีความคิดเชิงบวก(positive Thinking)เป็นบุคคลที่มีความคิดที่หลากหลายมิติ

7.2. ปัจจัย ส่งเสริม การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์

7.2.1. ความฉลาดทางด้านดนตรี

7.2.2. ความฉลาดทางด้านมิติสัมพันธ์

7.2.3. ความฉลาดด้านร่างกาย

7.2.4. ความฉลาดทาง้านมนุษย์สัมพันธ์

7.2.5. ความฉลาดด้านการเข้าใจตัวเอง

7.2.6. ความฉลาดด้านการรู้จักรธรรมชาติ

7.3. ความฉลาดทางด้านภาษา เป็นการเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆได้อย่างรวดเน็ว

7.4. ความฉลาดทางด้านตรรกะและคณิตศาสตร์

8. กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

8.1. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2556)

8.1.1. การแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์มี 3 วิธี

8.1.1.1. การกำหนดเป้าหายการคิด การตั้งคำถามให้ชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยการคิดเชิจงสร้างสรรค์

8.1.1.2. การแสวงหาแนวคิดใหม่ เพื่อกระตุ้นให้สามารถผลิตความคิดใหม่ๆทงเลือกใหม่ๆ

8.1.1.3. การประเมินและคัดเลือกแนวคิด มี 2 ขั้นตอน

8.1.1.3.1. เลือกความคิดที่ใช้การได้เหมาะสมที่สุด

9. กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

9.1. สำนัก ก.พ (2559) การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มี 5 ขั้นตอน

9.1.1. การพบความจริง (fact-finding)

9.1.2. การค้นพบปัญหา (problem-finding)

9.1.3. การตั้งสมมุติฐาน (Idea-Finding)

9.1.4. การค้นพบคำตอบ (Solution-Finding)

9.1.5. การยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance-Finding)