ฐานข้อมูลแขนงฯ

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
ฐานข้อมูลแขนงฯ par Mind Map: ฐานข้อมูลแขนงฯ

1. เอกสารแขนงฯ

1.1. การประชุม

1.1.1. วาระ

1.1.2. รายงานการประชุม

1.2. มติต่างๆ

1.3. เสื้อแขนง

1.4. บัญชีแขนงฯ

2. ป.ตรี

2.1. ภาคต้น

2.1.1. 91109

2.1.1.1. คบช.

2.1.1.2. ppt สอน

2.1.1.3. ออกข้อสอบ

2.1.1.4. เนื้อหาร่าง 4/ โสตทัศนศึกษา

2.1.2. 91352

2.1.3. 91351

2.1.4. 91420

2.1.5. 91465

2.1.6. 91466

2.2. ภาคปลาย

2.2.1. 91110

2.2.2. 90208

2.2.3. 91201

2.2.4. 91307

2.2.5. 91353

2.2.6. 91464

2.2.7. 91419

2.2.8. 91421

3. ป.โท

3.1. ภาคต้น

3.1.1. 91720

3.1.1.1. ppt สอน

3.1.1.2. คบช.

3.1.1.3. ออกข้อสอบ

3.1.1.4. เนื้อหาร่าง 4

3.1.2. 91722

3.2. ภาคปลาย

3.2.1. 91723

3.2.2. 91724

3.3. วิทยานิพนธ์

4. ป.เอก

5. ประกาศนียบัตร

6. มคอ.

6.1. มคอ.3

6.2. มคอ.5

6.3. มคอ.7

7. ภาระงาน

7.1. คบช

7.2. เขียนตำรา

7.3. คณะกรรมการต่างๆ

8. งานวิจัย

8.1. สรุปงานวิจัยคณาจารย์แยกตามเรื่อง/ปี/หมวดหมู่

8.2. รายงานฉบับสมบูรณ์/บทคัดย่อ