QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP por Mind Map: QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP

1. Thí nghiệm lai hai tính trạng

1.1. Thí nghiệm

1.2. hhhh

2. Cơ sở tế bào học

2.1. kk

3. DDD