TĂNG HUYẾT ÁP

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
TĂNG HUYẾT ÁP por Mind Map: TĂNG HUYẾT ÁP

1. CHẸN KÊNH CALCI (CCB)

1.1. MẠCH

1.2. TIM

2. ỨC CHẾ MEN CHUYỂN (ACEI)

3. ỨC CHẾ THỤ THỂ (ARB)

4. CHẸN KÊNH BETA

5. TKTW

6. LỢI TIỂU