CHƯƠNG 21: Tác động của chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá lên tổng cầu

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
CHƯƠNG 21: Tác động của chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá lên tổng cầu von Mind Map: CHƯƠNG 21:   Tác động của chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá lên tổng cầu

1. Chính sách tiền tệ tác động lên tổng cầu

1.1. Thị trường tiền tệ và độ dốc đường cầu

1.1.1. Có mối quan hệ nghịch biên giữa mức giá và lượng cầu hh,dịch vụ

1.2. Thay đổi cung tiền

1.2.1. Tăng cung tiền->lãi suất giảm, tăng lượng cầu hh và dịch vụ

1.2.2. Giảm cung tiền->tăng lãi suất giảm lượng cầu hh và dịch vụ

1.3. Vai trò của mục tiêu lãi suất

1.3.1. Chính sách tiền có thể được mô tả theo cung tiền hoặc lãi suất

1.3.2. Những chính sách thay đổi tiền tệ nhằm mở rộng tổng cầu như tăng cung tiền hoăc hạ lãi suất

1.3.3. Những thay đổi nhằm thu hẹp tổng cầu như giảm cung tiền hoặc nâng lãi suất

2. Sử dụng chính sách để bình ổn nền kinh tế

2.1. Chính sách bình ổn chủ động

2.1.1. Chính phủ tích cực khích thích tổng cầu

2.1.2. Chính phủ tránh việc trở thành nguyên nhân gấy biến động

2.1.3. Chính phủ phản ứng trước những thay đổi của nền kinh tế tư nhân lên tổng cầu

2.2. Không ủng hộ chính sách bình ổn chủ động

2.2.1. Nguyên nhân chính là do độ trễ kéo dài

3. Chính sách tài khoá tác động lên tổng cầu

3.1. Thay đổi hoạt động trong mua sắm chính phủ

3.1.1. Khi thay đổi cung tiền hoặc mức thuế sẽ gián tiếp dịch chuyển đường tổng cầu bằng cách tác động lên chi tiêu của doanh nghiệp,gia đình

3.1.2. Khi chính phủ điều chỉnh hoạt động mua sắm hàng hoá sẽ trức tiếp thay đổi đường cầu

3.2. Tác động số nhân

3.2.1. Khi chuyển dịch thêm của đường tổng cầu suất phát từ việc chính sách tài khoá mở rộng làm tăng chi tiêu tiêu dùng

3.2.2. Khuếch đại tác động của những thay đổi trong chi tiêu lên tổng cầu

3.3. Tác động lấn át

3.3.1. Phần bù trừ trong tổng cầu sảy ra khi chính sách tài khoá mở rộng

3.3.2. Làm tăng lãi suất và từ đó làm giảm chi tiêu đầu tư

4. Công thức số nhân chi tiêu

4.1. Số nhân = 1 / ( 1 - MPC ) MPC: khuynh hướng tiêu dùng biên

4.2. Tỉ phần của số thu nhập tăng thêm mà hộ gia đình chỉ chi tiêu thay tiêt kiệm