Оценка и износване на дълготрайни активи

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Оценка и износване на дълготрайни активи von Mind Map: Оценка и износване на дълготрайни активи

1. Физическо изхабяване

1.1. Видове : Отстранимо и Неотстранимо

1.2. Влошаване на технически характеристики

2. Амортизационни отчисления

2.1. Това са суми, които се определят годишно(месечно) и се включват в себестойността на продукцията, и служат за подмяна на износените ДА.

3. Амортизационна политика

3.1. Тя е част от стопанската политика на бизнес организациите и се изразява чрез прилагането на определени методи за изчисляване на амортизационните отчисления.

4. Икономическо изхабяване

4.1. Влошаване на икономически характеристики

4.2. Видове : 1.Новите ДА имат по-ниска отчетна стойност спрямо старите. 2. Поради екологични съображения се ограничава производството. И други.