Thema: Loopbaanbegeleiding

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Thema: Loopbaanbegeleiding von Mind Map: Thema: Loopbaanbegeleiding

1. In het boek Teken je gesprek over Werkhouding staan allerlei handige sjablonen die als hulpmiddel fungeren waardoor de leerling zelf de behoefte krijgt te veranderen. De sjablonen zorgen voor het ontstaan van overzicht en zorgen vervolgens voor bewustwording bij de leerling. De sjablonen helpen bij het reflecteren op situaties en doelen (De Vreede, z.d.). Door de leerlingen te begeleiden in het gesprek en het zelf laten invullen van de sjablonen voelen zij van binnenuit een behoefte om dingen anders te doen en aan te pakken. De leerling voelt zich zo eigenaar van het ontwikkelingsproces en gaat zelf, of samen met ons, acties bedenken en uitvoeren. Ik heb ervaren dat de sjablonen een structuur bieden waarmee ik samen met de leerling onder andere de persoonlijke ontwikkeling, concentratie, motivatie en leerhouding kan onderzoeken. Ook de mate van invloed van het telefoongebruik, gamen en televisiekijken op het schoolwerk werd tijdens de gesprekken door de leerling zelf onderzocht. Een goed voorbeeld was dat een van de leerlingen mij een zelfgemaakte planning liet zien, waarin zij ook vrij tijd een indeling had gegeven. Dit had zij uit eigen initiatief bedacht na afloop van de gesprekken.

2. (2) In 2014 onderzochten orthopedagogen Koerhuis-Pasanisi en Oostdam een rapportage van vmbo-leerling waarin zij informatie invulden over hun ongewenste gedrag op school (pp. 117–131). De twee centrale onderzoeksvragen gingen over in welke mate leerlingen ervaren dat docenten tegemoetkomen aan de drie psychologische basisbehoeften en in welke mate en in hoeverre deze in samenhang zijn met het tegemoetkomen van deze behoeften in combinatie met ongewenst gedrag. Bij het beantwoorden van deze vragen is in het onderzoek specifiek gekeken naar sekseverschillen en leerjaareffecten.

3. 1. Ontwikkeling

4. 2. Perspectieven

5. 3. Loopbaandialoog

6. 4. Handelingsplannen

7. 5. Zorg en leerling

8. (1) De begeleidingsgesprekken van de leerlingen (talenatelier) Teken je werkhouding. Om de ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen beter in beeld te krijgen vanuit een select aantal docenten en stagiaires

9. Aanleiding pedagogische interventie:

10. (2B) Uit het onderzoek van Koerhuis-Pasanisi en Oostdam (2014) blijkt dat meisjes vooral met name een samenhang ervaren in hun behoefte aan sociale relaties en dat het percentage de variantie voor ongewenst gedrag vanuit de drie psychologische basisbehoeften in leerjaar drie bijna verdubbelt ten opzichte van leerjaar twee. Dit verklaart voor mij deels de vorm van het ongewenste gedrag vanuit de jongens in deze specifieke situatie. De verdubbeling van de variatie voor ongewenst gedrag vanuit de drie psychologische basisbehoeften is mij nog niet opgevallen en iets om op te gaan letten voor de bepaling van de ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen. Ik ben van mening dat elke vorm van persoonlijke begeleiding een opstap is om het ontwikkelingsperspectief van de leerling te duiden. De leerling kan doormiddel van een duidelijke communcatie en afstemming, die is geregeld vanuit de zorg in de school, consequent zijn of haar bekwaamheden ontwikkelen, diverteren en vergroten.

11. Visie van het Orion voor mijn pedagogisch handelen: Kernwaarden op het Orion zijn respect en eigenheid van de leerling. LGB-ers en docenten werken samen in de begeleiding van een zoektocht naar een passende loopbaan-ontwikkeling. De school is ambitieus en veranderlijk en maakt deel uit van een netwerk van scholen met een passie voor (eigentijds) onderwijs (Pleion). Het Orion gelooft dat leerlingen, ouders en medewerkers van en met elkaar kunnen leren. Hierin heeft iedere component een eigen verantwoordelijkheid. Dit past bij mijn manier van denken en werken omdat ik van mening ben dat zo de verschillende partijen op een eigen manier op de persoonlijke ontwikkeling reflecteren.

12. Leerlingen ontdekken naar mijn mening de wereld door middel van onderzoek. Het Orion ondertekende als school de ‘Charter of Compassion’. De kern van dit gedachtegoed is de wens om de wereld te verbeteren vanuit de waarde: behandel de ander zoals je zelf behandeld wenst te worden. Leerlingen denken op het Orion na over zichzelf en de rol die zij innemen op de wereld.

13. Hoofdvraag: Hoe bepaalt de leerling zijn of haar ontwikkelingsperspectief?

14. Opdr: 'Gesprek van een professional' en 'Observatieverslag LOB activiteit' en de geobserveerde ervaringen uit mijn dossier horen bij de loopbaandialoog van de leerling en zijn passend binnen deze opdracht van APV 12 omdat ze een antwoord formuleren op mijn onderzoeksvraag.

15. Wat betekent de context voor mijn pedagogisch handelen: Wat gebeurde er concreet? Op het Orion staat onderwijsontwikkeling hoog op de agenda, het zit naar mijn mening zelfs verweven in het DNA van de school. Om verder te komen in ontwikkeling, zowel voor een leerling en docent als individu als voor een organisatie, lopen mensen tegen grenzen op. Deze grenzen op zich moeten niet als een probleem worden gezien, maar als een kans om te leren. Akkerman en Bakker noemen dat het leerpotentieel van grenzen, waarbij ze met het woord ‘grenzen’ doelen op ‘sociale of culturele verschillen tussen praktijken die leiden tot problemen in handelingen of in de interactie met andere praktijken’ (Akkerman & Bakker, 2011, p. 6 ). Als deze grenzen overschreden worden in de praktijk, door deze bijvoorbeeld te benoemen tijdens een studiedag, houdt dat in dat, individuele leraren uit verschillende leergebieden, vakken of secties onderlinge overeenkomsten moeten zien te vinden en delen. In het systeem waarin de activiteiten plaatsvinden wordt dan door het subject iets gecreëerd en geleerd wat betekenis krijgt voorbij het oorspronkelijke object van de activiteit.

16. Context: Ik ben een derdejaars stagiaire (leraar geschiedenis) en ik ga in periode 2 een mini-onderzoek uitvoeren naar de aanpak van de school (het Orion lyceum) m.b.t. het bepalen van de ontwikkelingsperspectieven v.d. leerling. Hiervoor kijk ik naar de eerste jaars leerlingen (klas 1 a en 1 b), dit is een groep van circa 40 leerlingen. Op micro-niveau onderzoek ik de individuele leerling en zijn of haar ontwikkelingsvragen. Op meso niveau onderzoek ik de handelingen van het werkend personeel/professionals rondom de individuele leerling en groep. Op macro-niveau onderzoek ik de beleving van de zorg voor de ontwikkelingsperspectieven a.d.h.v. een overkoepelende organisatie binnen de school m.b.t. de zorg en afspraken over de ontwikkelingsperspectieven v.d. leerlingen. Denk aan resultaten van in/uitstroom, zorgcasussen, etc.

17. Deelvragen:

18. Wat betekent dit voor mij als docent?

19. Wat vraagt Orion-onderwijs van de leerling en de docent?

20. Wat is op het Orion lyceum ruggensteun om het eigenaarschap te verhogen?

21. Wat verstaan op Orion de docenten onder de term eigenaarschap?

22. Methode van aanpak met bijbehorende onderzoeksmethodiek: Plan data analyse Orion Lyceum 2019-2020 Op 4 okt. heeft een overleg plaatsgevonden met Jacques van den Born (directeur RSV PO) en Peter de Waal (teamleider Orion). Om voorspellingen te kunnen doen in het vo mbt opbrengsten zijn de volgende indicatoren tezamen van groot belang: • Cito score bij binnenkomst • Schoolresultaten • Intelligentietesten • Team beoordeling over voortgang (bijv. van de mentor en of leerlingbesprekingen) Wat van invloed is hierop is o.a. de thuissituatie, het leerklimaat of aanpak van de school en de individuele belemmerende of bevorderende factoren (bijv een psychische stoornis). Aan de hand van dit plan ga ik een stappenplan uitvoeren waarbij ik 1) de data voor mijn onderzoeksvraag voorbereid, selecteer en via o.a. magister verzamel. 2) Vervolgens vergelijk ik dit met gegevens uit specifieke casussen in leerlingendossiers. Ik gebruik de beoordeling van Peter en Jacques hiervoor. 3) Vervolgens schrijf ik hier een samenvatting en conclusie over. 4) Tot slot maak ik als pedagogische interventie een quiz van de resultaten uit de rapportages en het eindverslag.

23. Samenvatting drie literaire bronnen:

24. 1.

25. 2.

26. 3.

27. Uit het onderzoek van Koerhuis-Pasanisi en Oostdam (2014) blijkt dat meisjes vooral met name een samenhang ervaren in hun behoefte aan sociale relaties en dat het percentage de variantie voor ongewenst gedrag vanuit de drie psychologische basisbehoeften in leerjaar drie bijna verdubbelt ten opzichte van leerjaar twee. Dit verklaart voor mij deels de vorm van het ongewenste gedrag vanuit de jongens in deze specifieke situatie. De verdubbeling van de variatie voor ongewenst gedrag vanuit de drie psychologische basisbehoeften is mij nog niet opgevallen en iets om op te gaan letten voor de bepaling van de ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen.

28. Akkerman en Bakker noemen dat het leerpotentieel van grenzen, waarbij ze met het woord ‘grenzen’ doelen op ‘sociale of culturele verschillen tussen praktijken die leiden tot problemen in handelingen of in de interactie met andere praktijken’ (Akkerman & Bakker, 2011, p. 6 ). Als deze grenzen overschreden worden in de praktijk, door deze bijvoorbeeld te benoemen tijdens een studiedag, houdt dat in dat, individuele leraren uit verschillende leergebieden, vakken of secties onderlinge overeenkomsten moeten zien te vinden en delen. In het systeem waarin de activiteiten plaatsvinden wordt dan door het subject iets gecreëerd en geleerd wat betekenis krijgt voorbij het oorspronkelijke object van de activiteit. Wat dit dan precies inhoudt, is niet vooraf vast te stellen en is in feite ook niet het doel van de studiedag, hooguit een hypothetische richtingaanwijzer en mogelijke uitkomst van een activiteit.

29. Akkerman, S. F., & Bakker, A. (2011). Boundary crossing and boundary objects. Review of Educational Research 81, 132-169. De Vreede, A. (z.d.). Teken je gesprek over werkhouding. Huizen: Uitgeverij Pica. Dumont, J.J. (1974), De ontwikkeling van de intelligentie; een monografie over de psychologie van de J. Piaget. Malmberg, Den Bosch. Koerhuis-Pasanisi, M. J., & Oostdam, R. (2014, 26 mei). Ongewenst gedrag van vmbo-leerlingen in relatie tot hun behoefte aan autonomie, competentie en sociale relaties. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 5 (Vol. 53), 117–131. Geraadpleegd op 17 oktober 2019, van HBO Kennisbank