DEEL 5: Sociaal recht

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
DEEL 5: Sociaal recht von Mind Map: DEEL 5: Sociaal recht

1. 5.1 Algemeen

1.1. Doel sociale wetgeving: - Bescherming belangen werknemers - Bevorderen van hun welzijn > Arbeidsrecht: bescherming tegen werkgever > Sociale zekerheidsrecht: menswaardig bestaan verzekeren

2. 5.2 Arbeidsrecht: niet kennen

2.1. 5.2.2.3 Concurrentiebeding = Clausule waarbij werknemer zich ertoe verbindt bij zijn vertrek uit de onderneming geen soortgelijk werk uit te oefenen - Schriftelijk vastgesteld - Geografisch beperkt - Niet langer dan 12 maanden - Betaling van een vergoeding

2.2. 5.2.2.4 Duur van arbeidsovereenkomst - Onbepaalde duur: > Geen vormvereisten > Wel vroegtijdig opzeggen - Bepaalde duur: > Vormvereisten > Niet vroegtijdig opzeggen, wel mogelijk maar met enorme geldsom > Automatische proefperiode van 3 dagen > Duidelijk omschreven werk

2.3. 5.2.2.5 Schorsing arbeidsovereenkomst - Overmacht: plotse, onvoorziene gebeurtenis - Onvolledige arbeidsdag - Jaarlijkse vakantie - Werknemer zetelt in rechtbanken - Uitoefening van politiek mandaat - Voorlopige vrijheidsberoving - Kort verzuim - Ziekte of ongeval - Moederschapsverlof - Borstvoedingsverlof en -pauzes - Geboorte- of adoptieverlof en pleegverlof - Verlof om dwingende redenen

2.3.1. Arbeidsongeschikt door ziekte of ongeval: - Verwittiging werkgever - Controle mag niet geweigerd worden - Gewaarborgd loon arbeiders en bedienden

2.4. 5.2.2.6 Einde van arbeidsovereenkomst - Einde van termijn bij bepaalde duur - Voltooien werk bij bepaald werk - Wil van één van de partijen bij onbepaalde duur - Dringende reden

2.5. 5.2.3 Arbeidsreglementering Inhoud reglement: - Arbeidstijd - Verplichtingen werkgever - Verplichtingen werknemer - Documenten - Specifieke beschermingsmaatregelen

3. 5.3 Sociale zekerheidsrecht

3.1. = Geheel van maatregelen en instellingen die to doel hebben aan elke burger voldoende bestaansmiddelen te waarborgen, op ogenblikken waarop diens bestaanszekerheid ten gevolge van bepaalde risico's wordt bedreigd -> Vervangend inkomen -> Aanvullend inkomen -> Terugbetaling

3.1.1. 7 takken voor werknemers: 1) Rust- en overlevingspensioen 2) Werkloosheid 3) Arbeidsongevallenverzekering 4) Beroepsziekteverzekering 5) Gezinsbijslag 6) Ziekte- en invaliditeitsverzekering 7) Jaarlijkse vakantie

3.1.2. Kenmerken sociale zekerheid: - Gesteund op solidariteit -> herverdeling van inkomsten - Financiëring door bijdragen werknemers, werkgevers en de staat - Verplicht karakter

3.1.3. Sociale bijstand: - Ultiem opvangnet voor mensen die geen aanspraak hebben op een sociale zekerheidsuitkering > Gewaarborgde gezinsbijslag > Tegemoetkoming aan personen met beperking > Leefloon > Inkomensgarantie ouderen

3.1.4. Solidariteitsprincipe: - Werkenden-werklozen - Jongeren-ouderen - Gezonden-zieken - Mensen met inkomen-mensen zonder - Gezinnen zonder kinderen-gezinnen met ! Mensen betalen in verhouding tot hun loon

3.2. 5.3.1 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Overheidsinstelling: financieert verschillende takken van sociale zekerheid - Taak: innen en beheren sociale bijdragen van werknemers en werkgevers

3.2.1. Berekening RSZ-bijdrage: - Bedragen van brutoloon WN afgehouden - Werknemersbijdrage: 13.07% - Werkgeversbijdrage: 25%

3.3. 5.3.2 Rijksinstituut voor Ziekte- & Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Ziekteuitkering of verzekering - Aansluiting ziekenfonds verplicht - Vijf erkende landsbonden: > Landsbond christelijke mutualiteiten > Nationaal verbond socialistische mutualiteiten > Landsbond liberale mutualiteiten > Landsbond neutraal ziekenfonds > Landsbond onafhankelijke ziekenfondsen

3.4. 5.3.3 Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Uitbetaling via vakbonden of Hulpkas voor Werkloosheidsvergoeding - Inschrijven VDAB, werkloosheidsuitkering afhankelijk van loon en gezinssituatie - Plichten rechthebbende werkloosheidsuitkering: > Werkloos zijn buiten eigen wil > Beschikbaar voor arbeidsmarkt > Geen loon ontvangen, geen arbeid verrichten > Arbeidsgeschikt > In België verblijven > Controlekaart bijhebben > Ingaan op controle RVA