Bæredygtig kost for hele familien

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Bæredygtig kost for hele familien von Mind Map: Bæredygtig kost for hele familien

1. Hvad er bæredygtighed?

1.1. FN

1.1.1. ”…en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov.”

1.2. miljø

1.2.1. vandmiljø

1.2.2. drikkevand

1.3. klima

1.3.1. drivhuseffekt

1.4. natur

1.4.1. natur bevarelse

1.4.1.1. landskab

1.4.1.2. biodiversitet

1.4.1.2.1. mangfoldighed af liv

2. Kost

2.1. Næringsstoffer

2.1.1. protein

2.1.2. kulhydrat

2.1.3. fedt

2.2. Tang

2.2.1. fyldt med protein

2.3. insekter

2.3.1. fyldt med protein

2.4. madpyramiden

2.4.1. sundhed

2.4.2. klimavenlig madpyramide

3. Klimaaftryk

3.1. Livscyklustankegang

3.1.1. livcyklusvurdering

3.1.1.1. før produktion

3.1.1.1.1. import af gødning

3.1.1.1.2. import af foder

3.1.1.1.3. produktion af kunstgødning i DK

3.1.1.2. produktion

3.1.1.2.1. maskiner på landbruget udleder CO2

3.1.1.2.2. køer udleder metan

3.1.1.3. efter produktion

3.1.1.3.1. mejeri

3.1.1.3.2. emballage

3.1.1.3.3. slagteri

3.2. CO2-ækvivalenter

3.2.1. CO2 - 1

3.2.2. CH4 - 21 * CO2

3.2.3. N2O - 298 * CO2

3.3. animalske produkter

3.3.1. størst klimaaftryk

3.4. vegetabilske produkter

3.4.1. mindst klimaaftryk

4. Energi

4.1. Bevægelsesenergi

4.2. Beliggenhedsenergi

4.3. Kemisk energi

4.4. Strålings energi

4.5. Varme energi

4.6. Hvad er joule?

4.6.1. måleenheden for energi

4.6.1.1. Der skal bruges 4,2 joule for at opvarme 1 g vand 1 °C.

4.7. energi kan kun skifte form

5. Hvorfor bæredygtig kost?

6. Drivhuseffekten

6.1. Skyld i global opvarmning

6.2. kort bølgede lysstråler

6.2.1. slipper igennem atmosfæren

6.2.1.1. varmer Jorden op

6.3. lang bølgede varme stråler

6.3.1. ikke alle varme stråler slipper ikke igennem atmosfæren

6.3.1.1. bliver bremset af drivhusgasser

7. Drivhusgasser

7.1. metan, CH4

7.1.1. drøvtyggere

7.2. CO2

7.3. lattergas, N2O

7.3.1. kvælstofkredsløb

7.3.1.1. denitrifikation

8. Sci-fi

8.1. dystopi

8.1.1. det modsatte af utopi

8.1.2. det værste

8.1.3. skræmmebillede

9. madspild

10. FN og menneskerettigheder

10.1. Personlige rettigheder

10.2. Politiske rettigheder

10.3. Sociale og kulturelle rettigheder

10.4. Økonomiske rettigheder

11. Kvælstofkredsløb

11.1. organisk kvælstof

11.1.1. død biomasse

11.1.1.1. planter

11.1.1.2. ekskrementer/urin

11.2. uorganisk kvælstof

11.2.1. ammonium, NH4+

11.2.1.1. er en sammensat ion

11.2.1.1.1. ion er et atom med ladning

11.2.2. nitrat, NO3-

11.2.2.1. er en sammensat ion

11.2.3. kan optages i planterne

11.3. mineralisering

11.3.1. fra organisk kvælstof til uorganisk

11.4. ammonifikation

11.4.1. fra ammoniak, NH3, til ammonium, NH4+

11.5. nitrifikation

11.5.1. fra ammonium, NH4+, til nitrit, NO2-, til nitrat NO3-

11.6. denitrifikation

11.6.1. fra nitart,NO3-, til lattergas, N2O, eller frit kvælstof, N2

11.7. udvaskning

11.7.1. til grundvand

11.7.1.1. drikkevand

11.7.1.2. til søer, vandløb, fjorde

11.7.1.2.1. øget plantevækst

12. Kulstofkredsløb

13. Argumentation

13.1. Debatindlæg

13.2. Følelser og fornuft

13.3. Politik

13.4. Problem, synspunkt, argumenter og eksempler

14. FAO - en FN-organisation for fødevare og landbrug

14.1. 5 principper for bæredygtig fødevare og landbrug

14.1.1. 1. Øge produktivitet, beskæftigelse og værditilsætning i fødevaresystemer

14.1.1.1. Vi bliver flere på Jorden og vi bliver rigere, det betyder en øget produktivitet er nødvendigt for at sikre tilstrækkelig forsyning af fødevare og andre landbrugsprodukter. Det skal ske uden at man udvider landbrugsjorden og ændrer på naturen. Landbruget har to store udfordringer i fremtiden, vandmanglen stiger og landbruget skal reducere udslippet af drivhusgasser.

14.1.2. 2. Beskyt og forbedre naturressourcerne

14.1.2.1. Bæredygtigt landbrug skal tage hensyn til naturressourcerne. Ved at intensivere landbrugene undgår man at udvide med mere landbrugsjord og ødelægge mere natur. Men en intensivering betyder mere vand, gødning og pesticider(gift). Så en intensivering af landbruget er en trussel mod fremtidig produktion. Så der skal findes en anden løsning til at beskytte naturressourcerne

14.1.3. 3. Forbedre levebrød og fremme økonomisk vækst

14.1.3.1. Det skal i fremtiden blive bedre for de mennesker der er beskæftiget i landbruget. Der skal være ordentlige lønninger, det skal være sikkert og sundt at arbejde i landbruget.

14.1.4. 4. Forbedre modstandsdygtigheden hos mennesker, samfund og økosystemer

14.1.4.1. Landmændene skal have hjælp til klare sig igennem klimaforandringer og ændringer på fødevarepriserne.

14.1.5. 5. Tilpas ledelse til nye udfordringer

14.1.5.1. Når fødevareproduktionen skal gøres bæredygtig, skal landmændene, fiskerne og skovbrugerne have hjælp fra staten, EU m.m. til at deres virksomhed stadig giver et økonomisk overskud. Dvs. at de strengere regler der kommer til at gælde for landbruget, må ikke gå ud over det økonomiske overskud landbruget skal give.