Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผัก by Mind Map: ผัก

1. การจำแนกตามหลักพฤษศาตร์

1.1. ตระกูลมะเขือ

1.1.1. พริก

1.1.2. พริกยักษ์

1.1.3. พริกหวาน

1.1.4. มะเขือ

1.1.5. มะเขือเทศ

1.1.6. มะแว้ง

1.2. ตระกูลกะหล่ำ

1.2.1. กะหล่ำดาว

1.2.2. กะหล่ำดอก

1.2.3. กวางตุ้ง

1.2.4. กะหล่ำปลี

1.2.5. คะน้า

1.2.6. ผักกาดขาว

1.2.7. ปลี

1.2.8. ผักกาดเขียว

1.2.9. ผักกาดหัว

1.2.10. บล๊อคโคลี่

1.3. ตระกูลถั่ว

1.3.1. กระถิน

1.3.2. แค

1.3.3. ชะอม

1.3.4. ถั่วแขก

1.3.5. ถั่วลันเตา

1.3.6. มันแกว

1.3.7. โสม

1.4. ตระกูลอื่นๆ

1.4.1. ข้าวโพดหวาน

1.4.2. ขึ้นฉ่าย

1.4.3. เครื่องเทศ

1.4.4. ผักกาดหอม

1.4.5. ผักชี

1.4.6. ผักบุ้งจีน

1.4.7. สมุนไพร

1.5. ตระกูลแตง

1.5.1. แตงเทศ

1.5.2. แตงกวา

1.5.3. แตงโม

1.5.4. ตำลึง

1.5.5. บวบเหลี่ยม

1.5.6. บวบหอม

1.5.7. น้ำเต้า

1.5.8. ฟักทอง

1.5.9. มะระ

2. การจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค

2.1. ราก

2.1.1. รากแก้ว

2.1.1.1. แครอท

2.1.1.2. เทอร์นิพ

2.1.1.3. ผักกาดหัว

2.1.2. รากแขนง

2.1.2.1. มันเทศ

2.2. ผล

2.2.1. ผลอ่อน

2.2.1.1. แตงกวา

2.2.1.2. บวบ

2.2.1.3. มะระ

2.2.2. ผลแก่

2.2.2.1. แตงเทศ

2.2.2.2. แตงโม

2.2.2.3. พริก

2.3. ใบ

2.3.1. ตระกูลหอม

2.3.1.1. กระเทียม

2.3.1.2. หอมแดง

2.3.2. กลุ่มใบกว้าง

2.3.2.1. คะน้า

2.3.2.2. ผักกากหอม

2.4. ลำต้น

2.4.1. ลำต้นเหนือดิน

2.4.1.1. กะหล่ำปม

2.4.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

2.4.2. ลำต้นใต้ดิน

2.4.2.1. ขิง

2.4.2.2. ข่า

2.4.2.3. เผือก

2.5. ดอก

2.5.1. ตาดอกอ่อน

2.5.1.1. กระหล่ำดอก

2.5.1.2. บล็อกโคลี่

2.5.2. ดอกแก่

2.5.2.1. โสน

3. จำแนกตามฤดูที่เหมาะสม

3.1. ผักฤดูหนาว

3.1.1. กระหล่ำดอก

3.1.2. กระหล่ำปลี

3.1.3. กระเทียม

3.1.4. แครอท

3.1.5. บล็อกโคลี่

3.1.6. ผักกาดเขียวปลี

3.1.7. ผักกาดหัว

3.1.8. ผักกาดหอม

3.1.9. มันฝรั่ง

3.1.10. หัวหอมใหญ่

3.2. ผักฤดูร้อน

3.2.1. กระเจี๊ยบเขียว

3.2.2. ข้าวโพดหวาน

3.2.3. ผักตระกูลแตงทุกชนิด

3.2.3.1. ยกเว้น

3.2.3.1.1. ถั่วลันเตา

3.2.4. ผักตระกูลมะเขือทั้งหมด

3.2.4.1. ยกเว้น

3.2.4.1.1. พริกยักษ์

3.3. ผักฤดูฝน

3.3.1. ผักตระกูลแตงทั้งหมด

3.3.1.1. ยกเว้น

3.3.1.1.1. แตงเทศ

3.3.2. ผักตระกูลมะเขือ

3.3.3. ถั่วฝักยาว