Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พละ by Mind Map: พละ

1. การดูแลสุขภาพ

1.1. 1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

1.2. 2. ขับถ่ายเป็นประจำทุกวัน

1.3. 3. ออกกำลังกาย

1.4. 4. ดื่มน้ำอย่างน้อย 8 แก้ว ต่อวัน

1.5. 5. ดุแลที่พักอาศัยให้สะอาด

1.6. 6. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ

2. การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

2.1. 1. เริ่มจากน้อยไปมาก ตามความสารถของแต่ละบุคล

2.2. 2. ทำอย่างถูกวิธี ทั้งขนาด เวลา และความถี่ของร่างกาย

2.3. 3. อย่าลืมอุ่นเครื่องก่อนออกกำลังกาย เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย

2.4. 4. ห้ามหยุดออกกำลังกายในทันที เพราะอัตรายมาก อาจเกิดอาการช็อค หัวใจเต้นผิดจังหวะ กะบวนการทำงานของร่างกายปรับตัวไม่ไม่ทัน จึงให้ค่อยหยุดออกกำลังกายโดยการทำช้าๆลง

3. ชนิดของกีฬา มี 2 ประเภท

3.1. 1. กีฬาเพื่อการแข่งขัน

3.2. 2. กีฬาเพื่อสุขภาพ

4. กระบวนการทำงานของระบบในร่างกาย

4.1. 1. ร่างกายจะทำงานโดยการส่งต่อกันเป็นทอด เป็นระบบ โดยจะแยกหน้าที่แตกต่างกันไป

4.2. 2. เมื่อร่างกายทำงานผิดปกติ แสดงว่ากระบวนการการทำงานของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งทำงานผิดปกติไป

5. โรคที่มักจะเกิดขึ้นกับการที่ไม่ออกกำลังกาย

5.1. 1. โรคอ้วน

5.2. 2. โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด

5.3. 3. โรคความดันสูง ความดันต่ำ

5.4. 4. โรคเครียด