4. CULTURA I ÈTICA EN LES ORGANITZACIONS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
4. CULTURA I ÈTICA EN LES ORGANITZACIONS by Mind Map: 4. CULTURA I ÈTICA EN LES ORGANITZACIONS

1. Què és la cultura organitzacional?

1.1. Què és la cultura organitzacional?

1.1.1. Conjunt de valors, normes, creences, guies, coneixement i sabers compartits pels integrants d'una organització.

1.2. Emergència de la cultura organitzacional

1.2.1. La cultura org. té 2 funcions

1.2.1.1. integra i socialitza les persones que la componen. INTEGRACIÓ INTERNA, es desenvolupa una identitat col·lectiva. L'excés de cohesió, per altre banda, elimina la diversitat.

1.2.1.2. actua com a mecanisme d'adaptació a l'ambient extern.

1.3. Interpretació de les cultures - Etnografia

1.3.1. Ritus i ceremònies

1.3.1.1. artefactes molt rellevants en la definició d'una cultura org. Es defineixen com a patrons d'acció, pràctiques o activitats planificades i elaborades per atendre un esdeveniment especial i conduïdes freqüentment enfront una audiència o auditori.

1.3.1.1.1. l'antropologia divideix 4 tipus d'esdeveniments

1.3.2. Relats

1.3.2.1. narratives, anècdotes, llegendes, comentaris o afirmacions que recorren una org. i que habitualment estan basats en fets reals que es comparteixen amb els nous integrants. Es transformen i van adquirint aspecte de mites. No importa la veracitat, es fan servir per mantenir els valors bàsics de la org i establir patrimonis compartits.

1.3.3. Símbols

1.3.3.1. representació perceptible d'una idea. El vincle entre la representació i la idea és una convenció social. Per una org els símbols físics són els + importants.

1.3.4. Llenguatge

1.3.4.1. Moltes org. utilitzen maneres específiques de parlar: eslògans, metàfores, trops i altres formes de llenguatge per crear identitat col·lectiva entre els seus integrants. El llenguatge crea distintivitat i diferència a una org.

2. Cultura i activitat organitzacional

2.1. Cultura de l'adaptabilitat

2.1.1. combina necessitats de flexibilitat de l'entorn amb una estratègia organitzacional centrada en la seva exterioritat.

2.2. Cultura de la missió

2.2.1. combina necessitats d'estabilitat de l'entorn amb una estratègia organitzacional centrada en la seva exterioritat.

2.3. Cultura de clan

2.3.1. combina necessitats de flexibilitat de l'entorn amb una estratègia organitzacional centrada en elements interns.

2.4. Cultura burocràtica

2.4.1. combina necessitats d'estabilitat de l'entorn amb una estratègia organitzacional centrada en elements interns.

3. Valors ètics i responsabilitat social

3.1. Responsabilitat social corporativa

3.1.1. Contribució activa, voluntària i planificada que han de realitzar les organitzacions a una millora social, econòmica i ambiental de la comunitat i entorn en el que duen a terme les seves activitats. La RSC aporta un valor afegit a les org. que la despleguen i n'augmenta tant la situació competitiva com valorativa davant el conjunt de la societat.

3.2. Utilització de la responsabilitat social corporativa

3.2.1. La seva utilització genera beneficis

3.2.1.1. millora la imatge de la org davant la opinió pública

3.2.1.2. Millora la posició competitiva

3.2.1.3. millora la imatge de la org davant els seus integrants

3.2.1.4. valor afegit per la cultura de la org.

3.2.2. Segons l'Observatori de Responsabilitat Social corporativa la RSC és un tipus de cultura organitzacional.

4. Ètica i cultura organitzacional en un món globalitzat

4.1. Cosmopolitisme

4.1.1. Prespectiva que entén que tots els éssers humanes formem part d'una única i mateixa comunitat. S'oposa directament a les idees de patriotisme o nacionalisme i habitualment defensa algun tipus de govern mundial o algun sistema d'estructures de relació entre individus molt més àmplies i inclusives que les que suposen els països, nacions o regions.

4.1.2. actualment trobem diferents perspectives

4.1.2.1. versió política

4.1.2.2. versió cultural

4.1.2.3. versió social

4.1.2.4. versió moral