PROCESSOS DE LA MEMÒRIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PROCESSOS DE LA MEMÒRIA by Mind Map: PROCESSOS DE LA MEMÒRIA

1. Processos de codificació: nivell de processament

1.1. Processos de memòria: operacions mentals que el subjecte du a terme durant les fases de codificació, retenció i recuperació de la info. La retenció no pot ser estudiada ja que no és observable.

1.1.1. Processos de codificació: conjunt de processos que fem per a poder emmagatzemar una info que prové de les entrades sensorials que ha estat recodificada. N'hi han de molt variats i no són funcionalment equivalents.

1.1.1.1. Aprenentatge incidental: es produeix quan el subjecte ha de fer una tasca orientadora amb una info sense saber que posteriorment haurà de recordar la info presentada.

1.1.1.2. Aprenentatge intencional: els subjectes tenien la consigna de recordar la info presentada.

1.2. Hipòtesi dels nivells de processament formulada per Craik i Lockhart (1972): la persistència de la traça de la memòria depèn de la profunditat de processament que té durant la fase de codificació. Es va demostrar la superioritat dels processaments semàntics per sobre d'altres processaments en tasques de record i reconeixement.

1.2.1. Processament superficial: basat en les característiques físiques de la info.

1.2.2. Processament profund: basat en el significat de la info.

1.2.3. CRÍTIQUES:

1.2.3.1. feblesa del concepte de profunditat

1.2.3.2. feblesa de la continuïtat i jerarquia de nivells

1.2.3.3. el descuit pels processos de recuperació

2. Alternatives als nivells de processament

2.1. Alternatives al concepte de profunditat de processament

2.1.1. Elaboració: més riquesa o quantitat d'info afegida a l'estímul.

2.1.2. Distintivitat: diferències afegides a l'estímul en relació amb els altres estímuls que hi ha.

2.1.3. Esforç cognitiu: més quantitat de recursos cognitius utilitzats en el processament.

2.2. Efecte de la generació: avantatge que té en el procés de la memòria la info generada pel subjecte en comparació amb la info que és simplement llegida.

2.2.1. Slamecka i Graf (1978)

3. Processos de recuperació: fase final del procés de la memòria, fer accessible aquella info que ha estat prèviament codificada.

3.1. Diferències entre reconeixement i record

3.1.1. diferències

3.1.1.1. Freqüència de les paraules

3.1.1.1.1. record

3.1.1.1.2. reconeixement

3.1.1.2. Organització del material

3.1.1.2.1. record

3.1.1.2.2. reconeixement

3.1.1.3. Context

3.1.1.3.1. record

3.1.1.3.2. reconeixement

3.1.2. no diferències

3.1.2.1. Temps d'estudi

3.1.2.2. Longitud de la llista

3.1.2.3. Posició serial

3.1.2.3.1. recordem més els elements del principi i del final

3.1.3. han estat explicades per:

3.1.3.1. Teoria de la generació-reconeixement: el record lliure fa servir dos subprocessos i el reconeixement només un.

3.1.3.1.1. Una generació de candidats

3.1.3.1.2. Reconeixement posterior del candidat adequat

3.1.3.2. Hipòtesi de la codificació específica: afirma que totes dues tasques fan servir el mateix procés. La diferència està en el nombre de claus de recuperació presents en cada situació.

3.2. Hipòtesi de la transferència apropiada del processament: relaciona els processos que tenen lloc durant la codificació amb els processos de recuperació. La millor manera de codificar una info durant la fase inicial del procés de memòria serà aquella que sigui més compatible (congruent) amb el processament utilitzat en la fase de recuperació.

3.3. Intencionalitat durant la recuperació

3.3.1. Pirming

3.3.2. Proves sobre habilitats motores o cognitives

3.3.3. Aprenentatge per condicionament

3.4. Recuperació no intencional

3.4.1. diferències entre intencional i no intencional

3.4.1.1. Nivells de processament

3.4.1.2. Efecte de la generació

3.4.1.3. Modalitat específica

3.4.1.4. Recursos de memòria de treball

4. L'oblit i la interferència

4.1. L'oblit és una fallada en el procés de la memòria que es posa de manifest en el moment que hem de recuperar la info.

4.1.1. Teories clàssiques oblit

4.1.1.1. Repressió: record es troba en l'inconscient degut al nivell d'ansietat associat al record.

4.1.1.2. Desús

4.1.1.3. Interferència

4.1.1.3.1. Retroactiva: una info nova impedeix recuperar info anterior.

4.1.1.3.2. Proactiva: una info antiga impedeix recuprar una info nova.

4.2. Oblit segons perspectiva cognitiva

4.2.1. Disponibilitat

4.2.2. Accessibilitat