MEMÒRIA: ASPECTES CONCEPTUALS I METODOLÒGICS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MEMÒRIA: ASPECTES CONCEPTUALS I METODOLÒGICS by Mind Map: MEMÒRIA: ASPECTES CONCEPTUALS I METODOLÒGICS

1. constant interrelació amb processos cognitius

1.1. Raonament i solució de problemes

1.2. Habilitats motrius

1.3. Processos atencionals

1.4. Processoos perceptius

1.5. Comprensió i expressió verbal

2. Sistema de processament que opera per mitjà de processos de: codificació, emmagatzematge, construcció, reconstrucció i recuperació de la info. La funció bàsica és possibilitar l'adaptació dels organismes al seu entorn mitjançant el coneixement.

3. ha estat treballada des de dos vessants

3.1. Perspectiva psicològica

3.1.1. Investigacions entorn sistemes de la memòria

3.1.2. Investigacions entorn els processos de la memòria

3.1.3. Investigacions entorn les representacions de la memòria

3.2. Perspectiva biològica

4. FASES: si alguna d'aquestes no es realitza correctament es produeix OBLIT

4.1. Fase d'adquisició o codificació

4.2. Fase de retenció o conservació

4.3. Fase de recuperació o actualització

5. Factors que afecten la memòria

5.1. El subjecte

5.1.1. Actitud

5.1.2. Nivell de coneixements prèvis

5.1.3. Grau de comprensió i motivació

5.1.4. Estats emocionals

5.1.5. Personalitat

5.1.5.1. Llei de Yerkes-Dodson: el nivell màxim d'activació està inversament relacionat amb la dificultat de la tasca.

5.1.5.2. Llei de Walker: l'activació intensa produeix una empremta activa en la memòria de durada més llarga, que produeix millor consolidació.

5.2. Factors temporals i factora relatius a estratègies fetes en la fase d'adquisició

5.2.1. Associació repetida: vincle que permet d'evocar-ne un quan presentem l'altre.

5.2.2. El temps invertit en l'adquisició: hipòtesi del temps total

5.2.3. Influència de la distribució de la pràctica

5.2.3.1. pràctica distribuida

5.2.3.2. pràctica massiva

5.2.4. Comprensió i significat

5.3. Factors relatius al tipus de material que cal memoritzar (Fase adquisició)

5.3.1. Material significatiu

5.3.1.1. Paraules

5.3.1.1.1. La freqüència en el llenguatge

5.3.1.1.2. Evocació d'imatges

5.3.1.1.3. Llargada de les paraules

5.3.2. Material no significatiu

5.3.2.1. Síl·labes sense sentit

5.3.2.1.1. Grau amb què s'evoquen associacions

5.3.2.1.2. Pronunciabilitat

5.3.2.1.3. Semblança amb l'estructura del llenguatge del subjecte

5.4. Factors contextuals i relatius a la prova de record (Fase recuperació)

5.4.1. Factors contextuals

5.4.1.1. El context en el qual es va aprendre

5.4.1.1.1. Factors contextuals externs: serà millor recuperar la info en les mateixes condicions en què es va codificar.

5.4.1.2. Estat en què es va aprendre

5.4.1.2.1. Factors contextuals interns: estat emocional del subjecte (depressió, estat d'ànim, estrès...)

6. MESURAMENT PSICOLÒGIC dos grans enfocaments

6.1. Mesurament de laboratori

6.2. Mesurament psicomètric

6.2.1. Utilització de tests estandaritzats

6.2.1.1. Weschler Memory Scale

6.2.1.2. Benton Visual Retention Test

6.2.1.3. The Rivermead Behavioral Memory Test

6.2.2. Posen en relació l'execució del subjecte avaluat amb un grup normatiu de la seva mateixa edat i característiques.

6.2.3. El valor s'avalua partint de la fiabilitat i validesa.

7. MESURAMENT DE LA MEMÒRIA

7.1. Mesures directes: exigeixen expressions conscients de record.

7.1.1. Reconeixement: el subjecte ha d'identificar les dades adquirides que hi ha presents dins un camp perceptiu mitjançant tres alternatives:

7.1.1.1. a) responent si o no, si un estímuls se li havia presentat abans.

7.1.1.2. b) els estímuls es presenten un a un barrejats amb altres elements i el subjecte ha d'assenyalar quin d'aquests li ha estat presentat anteriorment.

7.1.1.3. c) tots els estímuls presentats en la fase inicial són barrejats globalment amb un nombre igual o superior a aquells i el subjecte ha d'anar assenyalant en aquesta relació global els que li han estat presentats prèviament.

7.1.2. Record: reproduir el que s'ha adquirit en absència de l'estímul

7.1.2.1. Record amb claus: Les dades són presents però de manera incompleta.

7.1.2.1.1. Capital de Noruega: O _ _ _

7.1.2.2. Record serial: el subjecte ha de reproduir info en el mateix ordre que ha estat presentada

7.1.2.3. Record lliure: pot recuperar info en l'ordre que prefereixi.

7.2. Mesures indirectes: no requereixen expressions conscients de record.

7.2.1. Proves de coneixement conceptua, factual, lexical i perceptual: tasques que intenten especificar les estructures i processos implicats en la recuperació del coneixement permanent.

7.2.1.1. Anomenar paraules que comencen amb a lletra P.

7.2.2. Proves de coneixement procedimental: tasques que impliquen aprenentatge de destreses i solució de problemes, examinant l'execució de la tasca segons la pràctica.

7.2.2.1. Dibuix en mirall com a tasca perceptivomotora o realització d'un puzzle com a tasca de realització de problemes.

7.2.3. Proves de resposta avaluadora: Inclouen tasques que estudien com influeix l'exposició prèvia a estímuls sobre tasques posteriors que requereixen l'ús o avaluació d'aquests estímuls. Generalment aquí s'hi fa menció a les tasques de priming o prepració.

7.2.4. Altres mesures de canvi conductual: Les exposicions a estímuls no sols es poden mesurar per judicis cognitiu d'avaluació, sinó que també per mesures fisiològiques (potencials evocats, resposta galvànica de la pell..) i per mesures de condicionament.

8. TRADICIONS TEÒRIQUES

8.1. Associacionisme

8.1.1. Memòria encarregada de conservar còpies de la realitat. Guarda records acumulats que es consolides per les lleis associatives.

8.1.1.1. Hermann Ebbinghaus

8.1.1.1.1. Trenca amb els mètodes introspectius. Estudia la memòria introduint material nou i un procediment experimental. Corba de l'oblit.

8.2. Cognitivisme

8.2.1. L'organisme processa la info basant-se en les seves experiències i coneixements previs. Constant interrelació amb la resta de processos.

8.2.1.1. Frederic C. Bartlett

8.2.1.1.1. Precursor psicologia cognitiva, funcionalista, enfocament constructivista del subjecte humà. Experiments amb històries i contes, estudi més natura. Influència record previ sobre record.

8.3. Actual: Psicologia cognitiva

8.3.1. S'interessa pel comportament humà com a resultat de la cognició. Es volen resoldre preguntes sobre el funcionament de la memòria.