La globalització

Update your tasks and set your priorities for the next week

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
La globalització by Mind Map: La globalització

1. Els grans centres de l'economia mundial

1.1. Diverses d'aquestes potències ho són des de fa molt de temps. Són les poténcies tradicional.

1.2. Estan experimentat un expectacular creixement econòmic dels ultims anys i han aconseguir situar-se en els primers llocs de l'economia mundial que son les poténcies emergents.

1.3. Les poténcies regionals, les seues economíes no són tan potents com les dels pïsos anteriors.

2. Les potències tradicionals

2.1. Estats Units

2.2. Moltes de les seues empreses són líders del món.

2.3. La societat estatunidenca valora molt l'esperit empresarial en les persones.

2.4. Les elevades inversions en investigació els situen al capdamunt dels avanços científics y tecnològics

2.5. Capta importants inversions estrangeres

2.6. Posseeix una gran riquesa de recursos natutals i energètics

2.7. Japó

2.8. El poder económic del Japó s'ha basat en aquestes puntals: alta capacitat industrial, exportacions a escala mundial, alts nivells d'estalvi intern, inversions públiques constants y domini sobre els mercats financiers.

2.9. Dos factors negatius per el seu desenvolupament económic son: el creixement envelliment de la població i l'escassetat de recursos naturals i energètics.

2.10. Unió Europea

2.11. La UE és una gran poténcia económica i la primera potència comercial del món. El 70% dels intercanvis comercials dels 27 països de la UE es realizta amb altres membres de la organitzacio

2.12. Alemanya, el Regne Unit, França i Italià són les economies més importants.

3. Els efectes

3.1. L'augment exponencial dels fluxos financers internacionals

3.2. La forta expansió del comerç internacional

3.3. Les grans empreses multinacionals

3.4. Concentració empresarials

3.5. Organització mundial de la producció

4. Les institucions de l'economia mundial

4.1. Banc Mundial(BM): té per objectiu principal reduir la promesa. Se fundó en l'any 1945 en Washingtong en Estats Units. Aquesta finalitat, concedeix préstecs i assistència als païsosn necessitats per promoure el creixement económic i el desenvolupament.

4.2. Fons Monetari Internacional(FMI): Aconsella els governs en qüestions financeres i pot concedir préstecs als països membres. Senfundó en el any 1945 en Washingtong en Estats Units.

4.3. Organització Mundial Del Comerç(OMC): Es fundó en el any 1995 en substitució del GATT, establit l'any 1948 en Ginebra, Suissa. Ajudaben els productors de béns i serveis, els exportadors i els importadors a dur endavant les seues activitats de manera que el comerç mundial siga fluid, lliure i just.

5. Els factors

5.1. La globalització ha sigut posible gràcies als canvis que han conformat l'anomenada societat de la informació.

5.2. També hi ha sigut fonamental la millora i l'abatiment dels transports

5.3. La globalització ha sigut posibe per la posadaen marxa de polítiques de liberalització

5.4. També hi ha influit l'enfonsament del bloc comunista a partir de 1989

6. Característiques

6.1. Efectes positius

6.2. Hi ha habut un augment de la riquesa mundial durant les últimes décades.

6.3. Alguns països han iniciat un fort creixement i desenvolupament económic.

6.4. S'han registrat avanços socials importants.

6.5. Efectes negatius

6.6. La globalització ha beneficiat sobretot els països desenvolupats i un grup de paísos en via de desenvolupament.

6.7. Han augmentat les desigualtats dins de cada país

7. Les potències emergents

7.1. Xina

7.2. La Xina és l'economia mes dinamica i té cada vegada més pes en l'escenari mundial, 1979 ha passat de ser una economia planificada a una altra de mercat capitalista

7.3. Avui és la segona potència en producció, amb mes de 9 bilions de dolars.

7.4. L'India

7.5. Es avui la quarta poténcia mundial i la segona en ritme de creixement.

7.6. L'ús habitual de l'angles en els negocis potent demanda interna, les inversions i el capital estrangers i l'elevada quialificacio tecnica

7.7. Brasil

7.8. Es la primera economia de l'America Llatina i la novena a escala mundial.