Pedagogisch-didactische wenken

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pedagogisch-didactische wenken by Mind Map: Pedagogisch-didactische wenken

1. Algemeen

1.1. Coördineren met TV Verzorging en/of Stage

1.1.1. leerstof op praktische manier aanbrengen

1.1.1.1. aandoeningen en ziektes met betrekking tot de verschillende systemen in het menselijke lichaam

1.1.1.2. het meten van de bloeddruk

1.1.1.3. het maken van bloedprikpreparaten

1.1.1.4. werken rond preventie

1.1.1.5. prenataal onderzoek

1.1.2. stimuleren van allerhande opzoekwerk en gebruik maken van meerdere informatiebronnen

1.1.2.1. internet

1.1.2.2. boeken, folders, tijdschriften, ...

1.1.2.3. audiovisuele middelen

1.1.2.4. klinische laboratoriumgegevens

2. Specifiek

2.1. Aanbiedende werkvormen

2.1.1. Doceren

2.1.1.1. verwijzen naar diverse onderzoeksmethoden

2.1.1.2. aandacht schenken aan actuele milieuproblematiek

2.1.1.3. recente publicaties meegeven

2.1.2. Demonstreren

2.1.2.1. gebruik maken van fotomateriaal, dia's, film, ...

2.1.2.2. leerstof weergeven door middel van een tekening, grafiek, schematische voorstelling, tabellen, ...

2.1.2.3. gebruik maken van microscopische preparaten, anatomische atlas, menselijk geraamte, dissectie, ...

2.1.2.4. eenvoudige experimenten voortonen

2.1.2.5. bloedgroepbepaling via vingerprik voortonen

2.2. Gespreksvormen

2.2.1. Onderwijsleergesprek

2.2.1.1. toetsen van voorkennis uit de tweede graad

2.2.1.2. afhankelijk van de beginsituatie van de lln de organische stoffen aanbrengen of kort herhalen

2.2.2. Leergesprek

2.2.2.1. een eenvoudige stamboon analyseren

2.2.3. Klasgesprek

2.2.4. Discussievormen

2.3. Samenwerkingsvormen

2.4. Spelvormen

2.5. Individuele opdrachtvormen

2.5.1. gebruik maken van educatieve software

2.5.2. leerlingen laten opzoeken op het internet

3. 3e graad TSO Gezondheids- en welzijnswetenschappen Toegepaste Biologie