DIDACTISCHE WENKEN in het leerplan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DIDACTISCHE WENKEN in het leerplan by Mind Map: DIDACTISCHE WENKEN in het leerplan

1. ALGEMENE DIDACTISCHE WENKEN

1.1. Aanbiedende werkvormen

1.1.1. Doceren

1.1.2. Demonstreren

1.1.2.1. Het leren met beelden blijft essentieel voor een levensecht aardrijkskundeonderricht met blijvend resultaat.

1.1.2.2. Boeiende lessen zijn goed gestructureerde lessen, met aantrekkelijk didactisch materiaal, en met een afwisseling van meerdere didactische werkvormen.

1.2. Gespreksvormen

1.2.1. Onderwijsleergesprek

1.2.1.1. De leraar leert leerlingen verbanden zien tussen hetgeen wordt waargenomen en leert hen correct verwoorden. Door een onderwijsleergesprek begeleidt de leerkracht de leerlingen in het ontdekken van nieuwe kennis.

1.2.2. Leergesprek

1.2.2.1. Aardrijkskundige begrippen en technieken, zoals de waarneming en de analyse van landschappen (realiteit, beeld en kaart) vergen een continue oefening en worden verder verfijnd. De leraar aardrijkskunde leidt deze waarneming en waakt over de exactheid, vermijdt en corrigeert achterhaalde en onjuiste begrippen.

1.2.3. Klasgesprek

1.2.4. Discussievormen

1.3. Samenwerkingsvormen

1.3.1. Groepswerk

1.3.1.1. Momenten van werkzaamheid, individueel of in groep verhogen de motivatie.

1.3.2. Gevalsmethode of casestudy

1.3.3. Placematmethode

1.4. Spelvormen

1.4.1. Rollenspel

1.4.2. Simulatiespel

1.4.3. Leerspelen

1.5. (Individuele) opdrachtvormen

1.5.1. Momenten van werkzaamheid, individueel of in groep verhogen de motivatie.

2. SPECIFIEKE DIDACTISCHE WENKEN

2.1. Aanbiedende werkvormen

2.1.1. Doceren

2.1.1.1. 4.1. Leerlingen proberen bewustmaken van het feit dat veel lokale problemen het gevolg zijn van NIMBY ("not in my back yard") reacties bij de omwonende burgers.

2.1.1.2. 6.1. Enkele van de instrumenten van milieubeleid bespreken die relevant zijn voor het gekozen lokaal milieuprobleem.

2.1.2. Demonstreren

2.1.2.1. 1.1. De probleemstelling i.v.m. de versnippering aanbrengen a.d.h.v. beeldmateriaal: dia's, luchtfoto's, topografische kaarten of statistisch materiaal over de eigen leefomgeving.

2.1.2.2. 2.1. De morfologische structuur van de bebouwde ruimte bestuderen a.d.h.v. kaarten van bevolkingsspreiding, luchtfoto's, satellietfoto's en topografische kaarten.

2.1.2.3. 5.3. Terreinwerk bij de studie van erfgoed en natuurwaarde van de landelijke omgeving.

2.2. Gespreksvormen

2.2.1. Onderwijsleergesprek

2.2.2. Leergesprek

2.2.3. Klasgesprek

2.2.4. Discussievormen

2.3. Samenwerkingsvormen

2.3.1. Groepswerk

2.3.2. Gevalsmethode of casestudy

2.3.2.1. 1.1. De probleemstelling op het terrein aanbrengen en de lln onderzoek laten doen.

2.3.2.2. 6.1. Zoeken naar duurzame oplossingen voor het probleem; bijvoorbeeld landbouw en mest.

2.3.3. Placematmethode

2.4. Spelvormen

2.4.1. Rollenspel

2.4.2. Simulatiespel

2.4.2.1. 1.1. Beperkte studie van een lokaal knelpunt als de aanleg van een nieuwe weg. Een simulatiespel waarbij op het gewestplan een nieuwe weg wordt getekend.

2.4.3. Leerspelen

2.5. (Individuele) opdrachtvormen

2.5.1. 1.1. Opdrachten voor zelfstandig werk opstarten: foto's maken op het terrein, interviews afnemen,...

2.5.2. 3.1. Beperkt onderzoek (zelfstandig werk) i.v.m. mobiliteit in eigen schoolomgeving d.m.v. interviews, verkeerstellingen,...