Get Started. It's Free
or sign up with your email address
活水的江河 by Mind Map: 活水的江河

1. 栽在溪水旁

1.1. 心得集

1.1.1. 日華牧師心路成長

1.1.2. 屬靈鍛練

1.1.2.1. 有成效

1.1.2.2. 急起直追

1.1.3. 成熟

1.1.3.1. 難度

1.1.3.1.1. 1260日

2. 家聚系統

2.1. 呵護

2.2. 信息

2.2.1. 調低程度

3. 領袖

3.1. 君尊的祭司

3.1.1. 神所重視

3.2. 「想當年」的事奉模式