Hệ thống test Modem

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hệ thống test Modem by Mind Map: Hệ thống test Modem

1. Phần mềm điều khiển bật tắt Modem

1.1. Dựng server điều khiển

1.2. Kết nối mạch điều khiển với server qua internet

1.3. Web (Ứng dụng) thao tác điều khiển mạch điều khiển

2. Phần mềm test Modem

2.1. Lấy danh sách modem cần test

2.1.1. Quét mã vạch

2.1.2. Lấy danh sách từ hệ thống nhập sửa chữa

2.1.3. Lưu danh sách cần test

2.2. Nạp frimware cho modem

2.2.1. Chọn loại modem cần nạp frimware: 020, 040, dasan

2.2.2. Nạp từng modem

2.2.2.1. Nạp thành công: pass

2.2.2.2. Nạp không thành công: lỗi, sửa lại

2.2.3. Nạp đồng thời nhiều modem

2.3. Cấu hình modem

2.3.1. Chọn loại modem cần cấu hình: 020, 040, dasan

2.3.2. Cấu hình ip LAN

2.3.3. cấu tình tên wifi

2.4. Test ping qua Lan

2.4.1. test ping packet 50kb, trong 10 phút

2.5. Test ping qua Wifi

2.5.1. test ping packet 10kb, trong 10 phút

2.6. Tắt modem test lại lần 2

2.6.1. Kiểm tra lại cấu hình sau khi bật lại

2.6.1.1. Mất cấu hình: lỗi, sửa lại

2.6.1.2. Không mất cấu hình: test ping lan, wifi lần 2

2.7. Chức năng test đồng thời nhiều modem

2.8. Lưu kết quả test

2.8.1. Cấu hình các giá trị kết quả test theo thực nghiệm (tốt, trung bình, kém)

2.8.2. So sánh kết quả test modem với cấu hình giá trị kết quả test để đưa ra kết luận test cụ thể cho modem

2.8.3. Lưu kết quả test ra file (text, excel, db)

2.9. Giao diện quá trình test modem

2.9.1. Hiển thị danh sách modem đang test

2.9.2. Hiển thị các modem đã được test, tình trạng của từng modem

2.9.3. Hiển thị modem đang test, chi tiết các phần đã test xong, đang thực hiện test phần nào

2.10. Đồng bộ kết quả test về hệ thống nhập sửa chữa

3. Đồng bộ danh sách modem giữa phần mềm test và phần mềm điều khiển bật tắt