Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rasa Chatbot by Mind Map: Rasa Chatbot

1. Đánh giá về Rasa

1.1. Độ phức tạp khi cài đặt

1.2. Độ phức tạp khi sử dụng

2. Dữ liệu học

2.1. Phân loại dữ liệu

2.1.1. Phân loại bằng cách xử lý ngôn ngữ tự nhiên

2.2. Xây dựng dữ liệu học

2.2.1. Xây dựng ý định người dùng (intent)

2.2.2. Xây dựng thực thể (entity)

2.2.3. Xây dựng câu trả lời cho bot

2.2.4. Xây dựng kịch bản (history)

2.3. Phân chia dữ liệu (tùy theo phương pháp đánh giá)

2.3.1. Dữ liệu train

2.3.2. Dữ liệu test

3. Huấn luyện

3.1. Huấn luyện chat bot

4. Kiểm thử

4.1. Kiểm thử bằng các phương pháp đánh giá Confusion Matrix