Mapa Conceptual Tema 3: L'Empresa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mapa Conceptual Tema 3: L'Empresa by Mind Map: Mapa Conceptual Tema 3: L'Empresa

1. Costos i Ingressos: El Benefici Empresarial.

1.1. Ingressos Totals (IT)

1.1.1. Quantitat de doblers que obte amb la venta dels seus productes.

1.2. Benefici Empresarial Calcul

1.2.1. BF= IT-CT.

1.3. Costos Totals (CT)

1.3.1. Quantitat de doblers que gasta en la seva producció.

1.4. Els costos de producció

1.4.1. És el valor monetari dels recursos utilitzats per produir un bé o un servei.

1.4.2. Costos Fixos (CF)

1.4.2.1. No varia la quantitat de doblers que hem de pagar. Ex: El lloger.

1.4.3. Costos Variables (CV)

1.4.3.1. Varia la quantitat de doblers que hem de pagar. Ex: Els aliments per a un restaurant.

1.5. Els Ingressos

1.5.1. Es el valor monetari que reb la empresa per les vendees dels seus béns i seveis. Per obtenir el numero dels ingressos hem de multiplicar el nombre de unitats venudes (Qv) pel preu de venda (Pv) corresponent. IT=Qv·Pv.

2. Costos Totals (CT)

2.1. Es la suma dels costos fixos i els costos variables. CT=CF+CV.

3. Les Funcions de les Empreses

3.1. L'empresa és una entitat especialitzada que coordina la producció de béns i serveis.

3.2. Coordinar la producció

3.2.1. Subministren els béns i serveis que satisfan les necessitats de les societats.

3.3. Crear o afegir valor

3.3.1. Com que transformen matèries primes, les empreses creen o augmenten la utilitat dels béns.

3.4. Crear ocupació i generar riquesa

3.4.1. Crean ocupació per a gent per fer feina.

3.5. Millorar el benestar de les societats

3.5.1. Les empreses creen innovacions tecnològiques que són el motor del progrés econòmic.

4. Tipus d'empresa

4.1. Classificacións

4.1.1. L'activitat a què es dediquen.

4.1.1.1. Sector Primari, Secundari i Terciari

4.1.2. La propietat dels recursos productius

4.1.2.1. Públics o Privats

4.1.3. La forma jurídica

4.1.3.1. Empresa Individual, S.L, S.A

4.2. La Forma Jurídica

4.2.1. Té personalitat pròpia, independentment de la personalitat dels individus que la componen.

4.2.2. Tipus

4.2.2.1. Empresari Individual (Autònom)

4.2.2.1.1. No té forma jurídica.

4.2.2.1.2. Solament pot haberi un fundador.

4.2.2.1.3. No necesita dobles de la seva capital per dir que es una empresa.

4.2.2.1.4. La seva responsibilitat es il·limitada això vol dir que si té una deuta judicial podrá tenir efectes en el seu patrimoni personal

4.2.2.1.5. La Capital Dividida no se divideix.

4.2.2.1.6. El tipus de impost es el IRPF.

4.2.2.2. Societat Limitada (S.L)

4.2.2.2.1. Té forma jurídica.

4.2.2.2.2. El nombre de socis es mínim 1.

4.2.2.2.3. El Capital Mínim son 3000€

4.2.2.2.4. La seva responsabilitat es limita, això significa que el seu patrimoni personal esta protegit.

4.2.2.2.5. El Capital Dividit son les participacions

4.2.2.2.6. El tipus de impost es el IS (Impostos de Societat)

4.2.2.3. Societat Anònima (S.A)

4.2.2.3.1. Té forma jurídica.

4.2.2.3.2. El numero de socis es com mínim.

4.2.2.3.3. El Capital mínim es de 60.000€.

4.2.2.3.4. La seva responsabilitat es com la S.L

4.2.2.3.5. El seu Capital Dividit son les Accions.

4.2.2.3.6. El tipus de de impost es igual que el S.L .

4.3. Tria de la forma jurídica

4.3.1. Aportacions mínimes de constitució.

4.3.1.1. No existeixen en les Empreses Individual pero si en les Societats.

4.3.2. Responsabilitat legal

4.3.2.1. És il·limitada en les empreses individuals i Limitada en les societats.

4.3.3. Presa de decisions

4.3.3.1. No es un problema per les empreses individuals, però em les societats es més difícils ja que amb les accions i a la hora de fer un acord cooperatiu es molt difícil per la quantitat de persones.

4.3.4. Transmissibilitat de la propietat

4.3.4.1. És lliure només en les societats anònimes

4.3.5. Pagament d'impostos

4.3.5.1. Les societats paguen un 25% però les empreses individuals paguen un 50%, quan hi ha beneficis baixos es millor la empresa individual, quan els beneficis són alts, millor una societat.

5. El Finançament empresarial

5.1. Termini de devolució dels recursos

5.1.1. Poden ser en el mateix any (Curt termini) o més endevant (a llarg termini).

5.2. Cost d'utilització dels recursos

5.2.1. Es mesura en forma d'interessos per lloguer de recursos externs.

5.3. Recursos interns

5.3.1. Es el més estable que disposa una empresa, ja que no han de tornar-se ni tenen associat un cost d'utilització

5.3.2. Reserves

5.3.2.1. Són estalvis de l'empresa, beneficis no distribuïts que romanen a l'empresa per finançar noves inversions i afavorir així el creixement de l'empresa.

5.3.2.2. A llarg termini (>12 mesos)

5.3.3. Capital

5.3.3.1. Aportacions de doblers per part dels socis de una societat.

5.4. Recursos externs sense cost

5.4.1. Prèstec

5.4.1.1. Contracte mitjançant el qual una entitat de crèdit entrea a una societat, empresa o particular, una suma de doblers prèviament pactada, i aquest es compromet a tornar la suma més els interessos segons el pla d'armotització establert en acabar el termini establert ( superior a un any ja que és un préstec a llarg termini).

5.4.2. Polissa de crèdit

5.4.2.1. La empresa vol doblers però no sap quant en necesita per això a de firmar un contracte amb una entitat financiera, la qual li dona un compte corrent amb un límit, l'empresa pot disposar dels diners del compte corrent. pagarà uns interessos per la quantitat de què hagi disposat i una comissió per la quantitat de la qual no hagi disposat.

5.4.3. Leasing

5.4.3.1. Consisteix en un contracte mitjançant el qual una persona ha d'utilitzar un determinat bé de producció o equipament a una societat de leasing que el compri i li llogui durant un temps determinat, al final de qual l'usuari podrà elegir entre perllongar l'arrendament o comprar el bé per un preu preestablert o torna-los a l'arrendador.

5.4.4. Renting

5.4.4.1. Consisteix en llogar mobles a mitja i llarg termini, en contracte du que el l'arrendatari es compromet a pagar una renda fixa mensuarl durant un termini concret i l'empresa de rèntig es compromet a prestar una sèrie de serveis:

5.4.4.1.1. Facilitar l'ús del bé duarnt el termini contractual

5.4.4.1.2. Encarregar-se del manteniment del bé

5.4.4.1.3. Contractar una assegurança a tot risc

5.4.5. Emissió de deutes

5.4.5.1. Es una forma de financiació que consisteix en la emissió de totols financiaris que prometen pagar en un futur a cambi de un preu, es a dir, consisteix en demanar doblers prestats mitjant la emissió de titos financiaris en forma de deuta.

6. Obligacions

6.1. Socials

6.1.1. Prestacions

6.1.1.1. Asistencia Sanitaria

6.1.1.2. Atur

6.1.1.3. Incapacitat

6.1.1.4. Jubilació o invalidesa

6.1.1.5. Viuda

6.1.1.6. Empresa

6.1.1.6.1. Contracte de treball

6.1.1.6.2. €->30%

6.1.1.7. Treballador

6.1.1.7.1. 6,5% Sou

6.1.2. Seguretat Social

6.2. Fiscals

6.2.1. Haciende pública

6.2.2. Béns i Serveis Públics

6.2.3. Impostos

6.2.3.1. IRPF=Autònom

6.2.3.2. IS= S.L i S.A

6.2.3.3. IVA