การใช้งานอินเทอร์เน็ตในด้านต่าางๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การใช้งานอินเทอร์เน็ตในด้านต่าางๆ by Mind Map: การใช้งานอินเทอร์เน็ตในด้านต่าางๆ

1. การค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์

1.1. Google

1.2. brink

1.3. yahoo

2. การโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์การและหน่วยต่างๆ

2.1. มักมีเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตเพื่อการทำการให้บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์องค์การและหน่วยงานให้แก่บุคคลภายนอกได้ทราบ

3. การอ่านข่าว

3.1. ผู้อ่านข่าวสามมารถอ่านข่าวต่างๆจากทุกมุมโลกได้จากเว็บไซต์ต่างๆ

4. การอ่านหนังสือวารสารและนิตยสาร

4.1. ในปัจจุบันมีบริษัทที่ผลืตสื่อสิ่งพืมพืจำนวนมาก

5. การส่งการ์ดอวยพรและข้อความให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ

5.1. ในปัจจุบันผู้ใช้สามารถส่งการ์ดอวยพรเนื่องในดอกาสต่างๆให้กับผู้คนที่รู้จัก

6. การค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด

6.1. บนอินเตอรืเน็ตมีห้องสมุดออนไลน์ต่างๆ

7. การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

7.1. บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวรืที่ได้รับความนิยมเป็นต้น

8. การซื้อสินค้าและบริการ

8.1. บนอินเทอรืเน็ตมีบริการซื้อขายสินค้าโดยผู้ใช็สามารถเลืดกดูสินค้าพร้อมทั้งคุณสมบัติต่างๆ

9. การดูโทรทัศน์และฟังเพลง

9.1. ผู้ใช้สามารถดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือดูรายการถ่ายทอดสดของสถานีต่างๆ

10. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

10.1. ผู้ใช้สามารถรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมลกับผู้ใช้บรการบนอินเทอร์เน็ตคนอื่นๆ

11. การเล่นเกม

11.1. บนอินเทอร์เน็ตมีเว็บไวต์จำนวนมากที่ให้บริการเกมออนไลน์ เพื่อความบันเทิงและฝึกทักษะทางสมอง

12. การสนทนาออนไลน์

12.1. ในกรรีที่ผู้ใช้ต้องการติดต่อสื่อสารแบบทันทีทันใดอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถพูดคุยกับผู้ใช้บริการคนอื่นๆ

13. การเรียนทางไกล

13.1. ในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศที่มีหลักสูตรการเรียนแบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

14. การหางทางทำบนอืนเทอร์เน็ต

14.1. ในปัจจุบันมีเว็บไซตืต่างๆให้บริการจัดหางานผ่านทางบริการบนอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก

15. การวางแผนการเดินทาง

15.1. การสำรองที่พัก และการซื้อตั๋วโดยสารเมื่อผู้ใช้ต้องการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ

16. การค้นหาที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์บนอินเทอร์เน็ต

16.1. มีเว็บไซต์จำนวนมากที่ให็บริการค้นหาที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของบุคคล

17. การรายงานและพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ

17.1. บริการสอบถามและพยากรณ์สภาพภูมิอากาสโดยมาความสามารถในการรายงานสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

18. การเเสดงแผนที่และเส้นทางการขับขี่รถยนต์

18.1. ผู้ใช้สามารถค้นหาและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับถนน แผนที่ จำนวนไมลืหรือกิโลเมตร

19. การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการซื้อขายหุ้นสำหรับนักลงทุน

19.1. หรือผู้ที่ชอบซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพยืสามารถหาข้อมูลความเคลื่อนไหว