TĂNG HUYẾT ÁP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TĂNG HUYẾT ÁP by Mind Map: TĂNG HUYẾT ÁP

1. CHẸN KÊNH CALCI (CCB)

1.1. MẠCH

1.2. TIM

2. ỨC CHẾ MEN CHUYỂN (ACEI)

3. ỨC CHẾ THỤ THỂ (ARB)

4. CHẸN KÊNH BETA

5. TKTW

6. LỢI TIỂU