Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ITIL by Mind Map: ITIL

1. Là tên của framework phổ biến nhất trên thế giới dành cho ITSM

2. là sản phẩm của AXELOS, thương hiệu sở hữu nhiều giải pháp best practice cùng các ấn phẩm và bài thi tương ứng

3. ITIL được nhiều doanh nghiệp, tổ chức ứng dụng và có hàng triệu chứng chỉ được cấp trên toàn thế giới

4. Lợi ích của ITIL: DN có thể áp dụng một hoặc nhiều best practice của ITIL, vì nó mang lại nhiều lợi ích như:

4.1. Cải thiện hệ thống CNTT, cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng

4.2. Cải thiện chất lượng dịch vụ CNTT bằng sự hiểu biết các mức quy định sẵn có, an ninh, công suất, sự liên tục, sau đó lên kế hoạch giải pháp cung cấp chúng.

4.3. Giảm chi phí cung cấp CNTT bằng cách giảm hao phí và thực hiện công việc đúng ngay trong lần đầu

5. COBIT là framework rất tốt (tốt hơn ITIL) trong việc quản trị (governance), kiểm toán (audit) và tuân thủ (compliance). Và cả hai có thể phối hợp làm việc tốt với nhau.