Wat is er typisch aan de werken van Van Eyck?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wat is er typisch aan de werken van Van Eyck? by Mind Map: Wat is er typisch aan de werken van Van Eyck?

1. religie: wat is de link met religie en Van Eyck?

1.1. leerplandoelen:RKve4 Groeien in verbondenheid met natuur en cultuur , ontdekken wat de christelijke scheppingsspiritualiteit betekent in het leven van mensen en mogelijk in het eigen leven: Zich erover verwonderen hoezeer natuur, wetenschap en techniek onze leefwereld tekenen.

1.1.1. 1.Op zoek gaan naar het mens- en wereldbeeld dat in kunstwerken tot uiting komt

1.1.2. 2.In religieuze kunst de verwijzing naar God ontdekken

1.1.3. 3.Met de klas een gezamenlijk kunstwerk maken n.a.v. een klas- of school­pro­ject

1.2. MUva3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit te drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen

1.2.1. 1.Zelfstandig een beeldspel spelen en variaties bedenken - anderen aanzetten tot het spelen met materialen

2. Symboliek: Welke symboliek verbergt van Eyck in zijn kunstwerken?

2.1. Leerplandoelen

2.1.1. Muzische ontwikkeling: Muzische geletterdheid: MUge3 - Boodschappen en symboliek in kunst en muzische expressie begrijpen en verwerken.

2.1.1.1. Een eigen interpretatie geven aan een kunstwerk en die vergelijken met anderen. Actief de betekenis (symboliek, boodschap, beeldspraak) van kunstwerken onderzoeken en die verbinden met de context - in de eigen expressie een boodschap, beeldspraak of symbool verwerken en over die betekenisgeving communiceren en filosoferen.

2.1.2. Socio-emotionele ontwikkeling: relationele vaardigheden: SErv3 - Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel.

2.1.2.1. Gericht samenwerken in duo of kleine groep - iets aan elkaar kunnen uitleggen - voorstellen formuleren om tot een gezamenlijk antwoord te komen bij vragen.

2.1.3. Mediakundige ontwikkeling: mediavaardigheid: MEva3 - Digitale informatievaardigheden ontwikkelen.

2.1.3.1. Navigeren en zoeken binnen een website.

2.1.4. Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld: oriëntatie op tijd: OWti3 - gebeurtenissen uit het eigen leven en uit de geschiedenis verkennen en in de tijd situeren.

2.1.4.1. Historische elementen uit hun omgeving en belangrijke historische figuren en gebeurtenissen waarmee ze kennis maken situeren in de juiste tijdsperiode aan de hand van een tijdsband.

2.1.5. Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld: oriëntatie op techniek: OWte1 - Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe eenvoudige technische systemen gemaakt zijn van grondstoffen, ingrediënten, materialen en/of onderdelen.

2.1.5.1. Bij het hanteren en (de)monteren van technische systemen ontdekken uit welke materialen, grondstoffen of onderdelen ze gemaakt zijn - onderzoeken welke functie bepaalde onderdelen zijn.

2.2. Leerinhoud

2.2.1. - De situering van Jan Van Eyck op de tijdslijn. - De verwoording van de symboliek in de schilderijen van Jan Van Eyck. - De eigen symboliek in de beleveniswereld van de leerlingen. - Opzoeken van symboliek op het internet. - Creëren van een canvas. - Verftechnieken toepassen van Van Eyck.

2.3. Lesdoelen

2.3.1. - De leerlingen kunnen verwoorden wie Jan Van Eyck is. - De leerlingen kunnen verwoorden wat symboliek. - De leerlingen kunnen Jan Van Eyck situeren op de tijdslijn. - De leerlingen verwoorden de typische kenmerken van Jan Van Eyck. - De leerlingen kunnen gericht informatie opzoeken op het internet. - De leerlingen werken op een correcte manier samen aan een gemeenschappelijk doel. - De leerlingen kunnen de symboliek toepassen in hun eigen belevingswereld. - De leerlingen kunnen op een correcte manier een canvas in elkaar steken. - De leerlingen verwoorden hun eigen ervaringen in verband met symboliek en passen dit op een correcte manier toe.

2.4. Symboliek in de verschillende kunstwerken van Van Eyck

2.4.1. Kledij

2.4.2. Details

2.4.3. Accesoires

2.4.4. Dieren

2.4.5. Natuur

2.4.6. Religieuze aspecten

2.4.7. Weerspiegelingen

2.4.8. Beleveniswereld Jan Van Eyck

2.4.9. Betekenis symbolen

2.4.10. Link beleveniswereld leerlingen

3. Hoe kwam het Realisme tot stand?

3.1. leerplandoelen

3.1.1. • OWte1 Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe eenvoudige technische systemen gemaakt zijn van grondstoffen , ingrediënten, materialen en/of onderdelen. 7-12j Bij het hanteren en (de)monteren van technische systemen ontdekken uit welke materialen, grondstoffen of onderdelen ze gemaakt zijn - onderzoeken welke functie bepaalde onderdelen hebben • OWti1 Zich bewust worden van de persoonlijke en culturele beleving van tijd. • OWti7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken waarom mensen sporen en verhalen 7-10j uit hun leefwereld, die inzicht geven en herinneren aan een gedeeld verleden, bewaren. Inzien dat het de moeite waard is om erfgoed te bewaren voor later omwille van ouderdomswaarde, schoonheidswaarde en materiaalwaarde. 7-10j Aan de hand van erfgoed overeenkomsten en verschillen weergeven tussen heden en verleden. 10-12j Inzien dat het de moeite waard is om materieel erfgoed en immaterieel erfgoed te bewaren voor later omwille van gevoelswaarde, zeldzaamheidswaarde, symbolische waarde, functionele waarde, historische waarde … • OWti4 Vaststellen en uitdrukken hoe de geschiedenis doorwerkt in de samenleving van vandaag en morgen en hoe je als mens deel uitmaakt van de geschiedenis. 7-12j Actuele toestanden, gebeurtenissen en erfgoed uit de omgeving verbinden met het verleden. • MUgr1 De wereld open benaderen met aandacht voor en goesting in het kunstzinnige, de verbeelding, de creativiteit en het esthetische 8-10j Gevoeligheid ontwikkelen voor het kunstzinnige in de wereld en nieuwe kunstervaringen toelaten - interesse tonen in kunst en ervan genieten - beseffen en aanvaarden dat de beleving van kunst persoonsgebonden is. • MUge1 De wisselwerking tussen muzisch beschouwen en creëren illustreren. 9-12j De wisselwerking van beschouwen en creëren bewust ervaren tijdens het muzisch proces en hierover communiceren - bewust op zoek gaan naar (kunst)impressies om de eigen creatie te versterken, reflecteren over de wisselwerking tussen beschouwen en creëren. • MUge2 De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren. • MUge4 Diverse (kunstzinnige) cultuurervaringen opdoen en verwerken; de waarde en functie van kunst in de samenleving ervaren. 8-10j Kunst- en cultuurervaringen opdoen in de ruime omgeving en de diversiteit ervan opmerken - communiceren met makers van kunst en cultuur en kennismaken met de waarde en functie van kunst - cultuurervaringen creatief verwerken, erover communiceren en een eigen mening verwoorden - de eigen culturele bagage aanvullen in verschillende kunstdomeinen. • MUva2 Gericht beschouwen van beelden, muziek, dans en drama met oog voor de muzische bouwstenen, werkvormen en vormgevingsmiddelen. 9-10j Geconcentreerd op onderzoek gaan en onder begeleiding het waarnemingsvermogen versterken - kenmerken en eigenheid van een (kunst)werk (bouwsteen, werkvorm, vormgevingsmiddelen) opsporen en met eigen woorden nauwkeurig beschrijven. • MZzo1 Gericht en intens waarnemen met de zintuigen. 6-12j Verslag uitbrengen van wat men heeft waargenomen en deze waarneming met elkaar vergelijken. • IVzv2 Op een efficiënte manier informatie en leerervaringen opnemen, verwerken, weergeven (delen) en deze onthouden en inzetten bij nieuwe ervaringen en in complexere situaties. 9-12j Wat men in een bepaalde situatie heeft geleerd, op een voldoende flexibele wijze aanwenden in nieuwe situaties toepassen (transfer leggen) - aangeleerde concepten inzetten bij analyse van nieuwe ervaringen en situaties.

3.2. Inhoud

3.3. Eindtermen