imenice, glagoli, pridjevi, zamjenice, prijedlozi, imena gradova bez prijedloga

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
imenice, glagoli, pridjevi, zamjenice, prijedlozi, imena gradova bez prijedloga by Mind Map: imenice, glagoli, pridjevi, zamjenice, prijedlozi, imena gradova bez prijedloga

1. 1. l.sg. ind. akt. -o amo, habeo, pono, audio

2. OSOBNA zamjenica N is (on) ea (ona) id (ono) A eum eam id G eius Ab eo ea eo n ii eae ea a eos eas ea g eorum earum eorum ab iis

3. indikativ pas. sg.: amātur, habetur, ponitur, audītur

4. Odnosna zamjenica qui, quae, quod N qui quae quod A quem quam quod G cuius plural n qui quae a quos quas

5. IMENICE se navode u N, G i rodu, npr. insula, -ae, f. f. m. n. N insula servus oppidum A insulam servum oppidum G insulae servi oppidi Ab insulā servo oppido n insulae servi oppida a insulas servos oppida g insulārum servōrum oppidōrum ab insulis servis oppidis

6. PRIDJEVI –us (-er), -a, -um - dekliniraju se kao imenice - navode se u rječničkom obliku:N muškog roda i broj 3, npr. magnus, 3 = magnus, -a, -um ili pulcher, pulchra, pulchrum

7. ZAMJENICE

7.1. Posvojne zamjenice meus, tuus, suus (moj, tvoj, svoj) eius (njegov, njezin) eorum, earum, eorum (njihov)

8. GLAGOLI

8.1. infinitiv - re: amāre, habere, ponere, audīre

8.2. indikativ akt. sg. : amat, habet, ponit, audit

8.3. indikativ akt. pl. : amant, habent, ponunt, audiunt

8.4. indikativ pas. pl. : amantur, habentur, ponuntur, audiuntur

8.5. imperativ sg.: ama, habe, pone, audi

8.6. imperativ pl.: amāte, habēte, ponite, audīte

8.6.1. nepravilni glagoli: biti: est, sunt / ići: it, eunt

9. IMENA MJESTA BEZ PRIJEDLOGA

9.1. UBI? stari lokativ - ae ili -i; Romae - u Rimu, Tusculi - u Tuskulu

9.2. UNDE? ablativ - a / o: Roma - iz Rima / Tusculo - iz Tuskula

9.3. QUO? akuzativ - am / -um: Romam - u RIm, Tusculum - u Tuskul