David Ricardo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
David Ricardo by Mind Map: David Ricardo

1. LT Tiền tệ

1.1. vàng và bạc có gt cố hữu

1.2. Gt tiền do GT vật liệu làm ra tiền quy định

1.3. Đó là lđ để sx ra tiền

1.4. Coi vàng là cơ sở của tiền nên cần khôi phục

1.5. Đổi tín phiếu ngân hàng để lấy tiền

1.6. Gt tiền do sl tiền điều tiết

1.7. Số lượng tiền tỷ lệ nghịch GT tiền

1.8. Đưa ra p/a lưu thông tiền giấy đổi đc vàng

1.9. Khẳng định tiền giấy ko có gt nội tạng

1.10. Gt tiền giấy đc quy định bởi số vàng do đó lấy chúng làm đại diện

1.11. Đấu tranh chống lạm phát , ổn đinh lưu thông tiền têu

1.12. Đề nghị thu hẹp khai thác vàng or đưa bớt lượng vàng ra nc ngoài để khôi phục gt tiền giấy

2. LT Lợi nhuận

2.1. Lợi nhuận là 1 bộ phận gt so do lđ công nhân sx tạo ra nhưng ko đc trả công

2.2. Đó là phần còn lại ngoài tiền trả cho công nhân

2.3. Những TB = nhau thì lợi nhuận ngang nhau

2.4. Sự chênh lệch GT và GTSX chỉ là ngoại lệ

2.5. P giảm khi tiền lương tư bản tăng

3. LT Địa tô

3.1. Gt địa tô = GTLĐ

3.2. GT nông sản phẩm đc hình thành trên ruộng đất xấu

3.2.1. Đất xấu ko phải nộp địa tô

3.2.2. Đất tốt và TB nộp đia tô

3.3. Tiền tô và địa tô phục tùng quy luật khác nhau thay đổi theo chiều hướng trái ngc nhau

3.3.1. Tiền tô = địa tô + lợi nhuận tư bản đầu tư vào NN

3.3.2. Địa tô là chứng cứ của sự bần cùng

3.3.3. Địa tô cao cto xh thiếu lúa mỳ