คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา by Mind Map: คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

1. หน่วยที่ 1 หลักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

1.1. 1.หน่วยรับข้อมูล

1.2. 2.หน่วยประมวลผลกลาง

1.3. 3.หน่วยความจำ

1.4. 4.หน่วยแสดงผล

2. หน่วยที่ 3 การบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2.1. 1.การบำรุงรักษาโดยทั่ว ๆ ไป

2.2. 2.การบำรุงรักษา Hard Disk

2.3. 3.การบำรุงรักษา Disk Drive

2.4. 4.การบำรุงรักษา Monitor

2.5. 5. การบำรุงรักษา Keyboard

2.6. 6. การบำรุงรักษา Mouse

2.7. 7.การบำรุงรักษา Ingjet & Dotmatrix Printer

2.8. 8.การบำรุงรักษา Laser Printer

2.9. 9.การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

2.10. 10.การทำความสะอาดระบบคอมพิวเตอร์

2.11. 11.สาเหตุที่ทำให้เครื่องพีซีเกิดความเสียหาย

3. หน่วยที่ 4 การตรวจและกำจัดไวรัส

3.1. 1.ความหมายของไวรัส

3.2. 2.ประวัติของไวรัส

3.3. 3.ประเภทของไวรัส

3.4. 4.การแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์

3.5. 5.อาการของเครื่องที่ติดไวรัส

3.6. 6.การตรวจหาไวรัส

3.7. 7.คำแนะนำและการป้องกันไวรัส

3.8. 8.การกำจัดไวรัส

3.9. 9.โปรแกรมป้องกันไวรัส

4. หน่วยที่ 5 การแก้ไขปัญหาด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์

4.1. 1.โปรแกรมอรรถประโยชน์

4.2. 2.โปรแกรม Scan Disk

4.3. 3.โปรแกรมรักษาจอภาพ Screen Saver

4.4. 4.โปรแกรม Nero Burning Rom 11

4.5. 5.โปรแกรมบีบอัดไฟล์

4.6. 6.โปรแกรม Firewall

4.7. 7.โปรแกรมการจัดพื้นที่เก็บข้อมูล

4.8. 8. โปรแกรม Disk Clenup

4.9. 9.โปรแกรม Schedule Task

5. หน่วยท่ 2 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งโปรแกรม

5.1. 1.การเตรียมความพร้อมก่อนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

5.2. 2.ขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

5.3. 3.การทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์

5.4. 4.ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

5.5. 5.ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน

6. หน่วยที่ 6 สำรองการป้องกันความเสียหายของข้อมูล และการกู้คืนข้อมูล

6.1. 1.ความหมายของการ Back Up ข้อมูล

6.2. 2.ประโยชน์ของการ Back Up ข้อมูล

6.3. 3.การ Back Up ข้อมูลบนระบบปฏิบัติการ Windows 10

6.4. 4.การกู้คืนข้อมูล

6.5. 5. System Restore